Kviečiame viešąsias paslaugas teikiančias NVO teikti subsidijų paraiškas gauti finansinę pagalbą (iki: 2022 gruodžio 05)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-709 „Dėl tikslinės subsidijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms viešąsias paslaugas, padidėjusiems paslaugų teikimo kaštams kompensuoti teikimo aprašo patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti subsidijų paraiškas.

Kvietimas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 5 d.

Pagalbos priemonės tikslas – užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą piliečiams, nemažinant veiklos apimties, kuri numatyta NVO viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) projekto sutartyje sudaryta su subjektais nurodytais Aprašo 8.1.1 papunktyje.

Galimi pareiškėjai – NVO, kurios atitinka bent vieną iš kriterijų, nurodytų Aprašo 8.1 papunktyje, ir visus kriterijus, nurodytus Aprašo 8.2-8.5 papunkčiuose:

8.1. veikia socialinėje, švietimo, sporto, teisingumo ar kultūros srityje ir:

8.1.1. 2022 m. teikia viešąsias paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį sudarytą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ar joms pavaldžiomis įstaigomis ar savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį sudarytą su savivaldybe ar jai pavaldžia įstaiga, arba (ir)

8.1.2. 2022 m. teikia viešąsias paslaugas, finansuojamas pagal Ministerijos administruojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. programą arba Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2014–2020 m. programą, arba (ir)

8.1.3. 2022 m. teikia viešąsias paslaugas pagal išduotą licenciją (išduotą Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytų subjektų) arba teikia akredituotas (akredituotas Aprašo 8.1.1 papunktyje nurodytų subjektų) viešąsias paslaugas pagal teikti akredituotas viešąsias paslaugas;

8.2. Pareiškėjas Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO, išskyrus religines bendruomenes ar bendrijas, kurios teikia akredituotas vaikų dienos centro paslaugas ir jų vykdymui teikia paraišką;

8.3.    Pareiškėjas Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. A1-148 „Dėl Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – COVID-19 subsidijos aprašas), nustatyta tvarka yra pateikęs Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitą ir Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, veiklos vykdymo ataskaitą, už subsidiją suteiktą pagal COVID-19 subsidijos aprašą;

8.4. Pareiškėjo 2022 m. veiklos organizavimo kaštai (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo, patalpų administravimo išlaidos (toliau – komunalinių paslaugų išlaidos), išlaidos šildymo prekėms, išlaidos tiesiogiai susijusios ir būtinos teikti viešąją paslaugą pagal jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus), lyginant 2021 ir 2022 metų atitinkamo laikotarpio (ne mažiau nei 3 mėnesių laikotarpio) veiklos organizavimo kaštus ir neįskaitant darbo užmokesčio, ekspertų ir apskaitos paslaugų išlaidų, padidėjo 15 proc. arba daugiau;

8.5. Pareiškėjas sutinka įsipareigoti užtikrinti numatytų viešųjų paslaugų teikimą nemažinant jų apimties.

 

Galimos skirti subsidijos dydis

  • Didžiausia galimos skirti subsidijos vertė negali būti didesnė nei 15 procentų nuo pagal Aprašo 10.3 ir (ar) Aprašo 10.4 papunktį nurodytų teikiamų viešųjų paslaugų vertės ir ne daugiau nei 25 000 Eur. Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

 

Pagalbos priemone tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Tinkamomis finansuoti laikomos šios pareiškėjo išlaidos patirtos nuo 2022 birželio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d., o tuo atveju jeigu pareiškėjas COVID-19 subsidijos aprašo nustatyta tvarka gavo subsidiją ne anksčiau nei nuo atsiskaitymo už subsidiją suteiktą, pagal COVID-19 subsidijos aprašą, dienos (bet ne ankstesnės nei nuo 2022 m. birželio 1 d.) iki 2022 m. gruodžio 31 d. pareiškėjo viešosioms paslaugoms teikti naudojamų patalpų komunalinių paslaugų išlaidos ir išlaidos šildymo prekėms;
  • kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios ir būtinos teikti viešąją paslaugą pagal jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus

 

Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099 . Čia galite atsisiųsti su priemone susijusius dokumentus.

 

Informavimas ir konsultavimas su tęstine atranka susijusiais klausimais

Pareiškėjai, teikdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su tęstine atranka susijusiais klausimais, kurias teikia SPPD tel. 8 658 82 158 ir 8 658 82 154, el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt (informacinės sistemos klausimais) ir Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Aistė Praškevičiūtė tel. 8 615 60 315 el. p. NVO@socmin.lt (paraiškos turinio klausimais). Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt, atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

 

Paraiškų atranka

Pateiktų paraiškų atitikties Apraše nustatytiems kriterijams vertinimus atliks SPPD. Paraiškų atitikusių nustatytus kriterijus sąrašas bus teikiamas Ministerijos kancleriui tvirtinti. Subsidijos naudojimo sutartis tarp pareiškėjo ir SPPD laikoma sudaryta nuo to momento, kai Ministerijos kancleris patvirtina skiriamą finansavimą pareiškėjui. Ministerijos kancleriui nepatvirtinus prašomo finansavimo, subsidijos naudojimo sutartis laikoma nesudaryta.

 

Pildymo instrukcija: https://sppd.lrv.lt/uploads/sppd/documents/files/Universali%20SOPAS%20paraiskos%20pildymo%20instrukcija(2).pdf

 

Pildymo video gidas: https://www.youtube.com/watch?v=V5pptoOG6kc

 

SPPD, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos