NVO vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais atrankos konkursas (iki: 2022 gruodžio 12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais atrankos (toliau – NOBP) konkursą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais atrankos (toliau – NOBP) konkursą. 

Konkurso tikslas

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, finansuojant konkurso būdu atrinktus skėtinių nacionalinių NVO (toliau – skėtinės NVO) institucinio stiprinimo projektus, kuriais siekiama:

 • skatinti NVO partnerystę ir bendradarbiavimą;
 • užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą viešosios politikos formavimo srityje;
 • stiprinti NVO ir partnerių gebėjimus, reikalingus NVO efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti, vykdyti viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanorystės plėtrą;
 • skatinti tvarią NVO strateginę plėtrą.

Konkurso taisyklės

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite ČIA.
Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099.

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjas:

 • yra Lietuvos Respublikoje registruota skėtinė NVO įregistravusi žymą, kad juridinis asmuo yra NVO
 • veikia NVO nacionalinės politikos plėtros, vaiko gerovės ir šeimų, neįgaliųjų, moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo, žmogaus teisių apsaugos, bendruomenių stiprinimo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, švietimo ir mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo, vartotojų teisių apsaugos, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir socialinio verslo plėtros viešosios politikos srityse
 • vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis
 • turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų vadovų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje
  nėra kitos veikiančios skėtinės NVO narys, jei pastaroji veikia toje pačioje viešosios politikos srityje ir teikia paraišką Konkursui
 • turi bent vieną darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį
 • turi ir viešai skelbia mažiausiai iki 2023 m. pabaigos galiojančią ilgalaikę NVO veiklos strategiją arba įsipareigoja iki 2023 m. pabaigos parengti ir viešai paskelbti mažiausiai iki 2024 m. pabaigos galiojančią ilgalaikę NVO veiklos strategiją
 • viešai internete teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius bei veiklos ataskaitas.

Finansuotinos veiklos

Siekiant tikslo „skatinti NVO partnerystę ir bendradarbiavimą;“ finansuotinos veiklos:

 • NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių), ir (ar) mokslo institucijų bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės;
 • gerosios skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirties viešinimas;
 • NVO tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių ryšių skatinimas ir tarptautinės veiklos organizavimas;

Siekiant tikslo „užtikrinti kokybišką ir sistemingą visuomenės interesų atstovavimą viešosios politikos formavimo srityje“ finansuotinos veiklos:

 • skėtinių NVO narių kompetencijų, skirtų kokybiškai atstovaujamos viešosios politikos srities stebėsenai ir dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose užtikrinti, tobulinimas;
 • advokacijos strategijų ir (ar) veiksmų planų kūrimas ir įgyvendinimas;
 • raštiškų siūlymų ir (ar) rekomendacijų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms);

Siekiant tikslo „stiprinti NVO ir partnerių gebėjimus, reikalingus NVO efektyvumui, finansiniam tvarumui didinti, vykdyti viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanorystės plėtrą“, finansuotinos veiklos:

 • NVO finansinio tvarumo ir (ar) socialinio verslo plėtros skatinimas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 • NVO dalyvavimo teikiant viešąsias paslaugas skatinimas nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 • kokybiškos savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 • institucinių gebėjimų, reikalingų NVO veiklos efektyvumui didinti, stiprinimas;

Siekiant tikslo „skatinti tvarią NVO strateginę plėtrą“, finansuotinos veiklos:

 • naujų NVO steigimo skatinimas ir pagalba jas steigiant;
 • NVO augimo ir plėtros skatinimas.

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – iki 2022 m. gruodžio 12 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 67 000 Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 800 000 Eur, 2024 metais – 800 000 Eur. Jau teikdami paraišką pareiškėjai privalo pateikti projekto 2023 ir 2024 metų veiklų planą ir išlaidų sąmatą.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. Raimonda.Mackeviciute@socmin.lt  Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Pirmoji vieša konsultacija dėl konkurso paraiškų pildymo ir teikimo planuojama lapkričio 23 d. 13 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje: nuoroda.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai. (šio konkurso paraiškos forma nežymiai skiriasi nuo aprašomos čia pateikiamoje pildymo instrukcijoje). 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos