Nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais atrankos konkursas (iki: 2022 gruodžio 05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais atrankos (toliau – NVOIS) konkursą. 

Konkurso tikslas 

Stiprinti NVO sektorių, finansuojant konkurso būdu atrinktus nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus, kuriais siekiama:

 • vykdyti strateginę NVO plėtrą;
 • sudaryti palankias sąlygas NVO vykdyti efektyvią ir kokybišką advokacijos veiklą ir įsitraukti į viešosios politikos procesus;
 • skatinti NVO teikiamų viešųjų paslaugų plėtrą;
 • didinti NVO finansinį tvarumą ir (ar) socialinį verslumą;
 • vykdyti kokybiškos savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai:

Pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota nacionalinė NVO įregistravusi žymą, kad juridinis asmuo yra NVO, veikianti vienoje ar keliose viešosios politikos srityse nacionaliniu mastu, turinti bent 1 darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, ir yra viešai internete teisės aktų nustatyta tvarka pateikusi finansinių ataskaitų rinkinius bei veiklos ataskaitas.

Pareiškėjas turi turėti ir viešai skelbti mažiausiai iki 2023 metų pabaigos galiojančią ilgalaikę NVO veiklos strategiją arba įsipareigoti iki 2023 metų pabaigos turėti ir viešai skelbti mažiausiai iki 2024 metų pabaigos galiojančią ilgalaikę NVO strategiją. Pareiškėjas negali būti kitos NVO struktūrinis padalinys.

Finansuotinos veiklos

Siekiant tikslo „,vykdyti strateginę NVO plėtrą“ finansuotinos veiklos:

 •  NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant vykdyti organizacijos strateginę plėtrą;
 •  Regionuose veikiančių NVO bendradarbiavimas ir plėtra;
 •  Institucinių gebėjimų, reikalingų NVO darbo efektyvumui didinti, stiprinimas;
 •  NVO tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;

Siekiant tikslo „,Sudaryti palankias sąlygas NVO vykdyti efektyvią ir kokybišką advokacijos veiklą ir įsitraukti į viešosios politikos procesus“ finansuotinos veiklos:

 • NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai vykdyti advokacijos veiklą ir sėkmingai įsitraukti į viešosios politikos procesus;
 • nacionalinių NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;
 •  reguliarus bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais ir siūlymų ir (ar) rekomendacijų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešosios politikos sprendimų;
 •  atstovavimas NVO narių ir tikslinių grupių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;

Siekiant tikslo „Skatinti NVO teikiamų viešųjų paslaugų plėtrą“, finansuotinos veiklos:

 •  NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas;
 •  NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas, jų kokybės gerinimas ir (ar) plėtra;

Siekiant tikslo „Didinti NVO finansinį tvarumą ir (ar) socialinį verslumą“, finansuotinos veiklos:

 • NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant didinti NVO finansinį tvarumą;
 •  iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ir (ar) socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas;

Siekiant tikslo „Vykdyti kokybiškos savanoriškos veiklos plėtrą“, finansuotinos veiklos:

 • NVO narių ir savanorių kompetencijų tobulinimas, siekiant gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;
 •  savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;
 •  institucinių gebėjimų, būtinų savanoriškos veiklos kokybei ir efektyvumui didinti, stiprinimas.

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – iki 2022 m. gruodžio 5 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite čia.
Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099. Kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai taip pat turi būti pateikti informacinėje sistemoje.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 55 000 (penkiasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 800 000 (aštuoni šimtai tūkstančių) eurų, 2024 metais – 800 000 (aštuoni šimtai tūkstančių) eurų. Jau teikdami paraišką pareiškėjai privalo pateikti projekto 2023 ir 2024 metų veiklų planą ir išlaidų sąmatą.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. Raimonda.Mackeviciute@socmin.lt  Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Vieša konsultacija dėl konkurso paraiškų pildymo ir teikimo preliminariai planuojama lapkričio 16 d. 13 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje: nuoroda. 

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai. (šio konkurso paraiškos forma nežymiai skiriasi nuo aprašomos čia pateikiamoje pildymo instrukcijoje). 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos