Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kviečia teikti paraiškas projektams (iki: 2022 spalio 17)

Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondas kviečia teikti paraiškas projektams.

Konkurso tikslas - atrinkti ir finansuoti projektus, atitinkančius Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo strategines kryptis ir Fondo tarybos patvirtintas koncepcijas (1 priedas)

 

Remiamos veiklos:

Koncepcija Nr. 1. SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA NIGERIJOJE, KENIJOJE, GANOJE

Koncepcija Nr. 2 PARAMA ARMĖNIJOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI

Koncepcija Nr. 3 TVARAUS STIKLO IR PLASTIKO ATLIEKŲ VALDYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS ARMĖNIJOJE (II)“

Koncepcija Nr. 4 ARMĖNIJOS TRANSPORTO INSTITUCIJŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS TRANSPORTO SAUGOS IR KONKURENCIJOS SRITYJE (III)

Koncepcija Nr. 5 PARAMA BALTARUSIŲ PILIETIŠKUMO UGDYMUI

Koncepcija Nr. 6 EKONOMINIS IR SOCIALINIS JAUNIMO ĮGALINIMAS IRAKE

Koncepcija Nr. 7 INOVACIJOS TVARIAM VYSTYMUISI

Koncepcija Nr. 8 ATSPARUMO DEZINFORMACIJAI STIPRINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALYSE, YPATINGĄ DĖMESĮ SKIRIANT NEPRIKLAUSOMAI ŽINIASKLAIDAI

Koncepcija Nr. 9 PARAMA UKRAINOS, MOLDOVOS RESPUBLIKOS IR SAKARTVELO ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI EUROINTEGRACIJOS SRITYJE

Koncepcija Nr. 10 PARAMA NUO KARO UKRAINOJE NUKENTĖJUSIEMS UKRAINOS PILIEČIAMS

Koncepcija Nr. 11 PARAMA UZBEKISTANO ŠVIETIMO SISTEMOS STIPRINIMUI SKAITMENINIMO SRITYJE

Projekto paraiška turėtų atitikti visus koncepcijose nustatytus reikalavimus. Neatitikus koncepcijoje nustatytų reikalavimų, projekto paraiška atmetama ir projektui negali būti skiriamas finansavimas.

Fondo lėšomis finansuojamos veiklos, būtinos Fondo tarybos koncepcijoje, kurios įgyvendinimui teikiamas projektas, nurodytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Projekto išlaidos turi būti racionalios, pagrįstos, atitinkančios ekonomiškumo principą. Fondo lėšomis negali būti finansuojamas ginklų, karinės ir kitos įrangos, branduolinės technologijos, neskirtos taikiems tikslams, prabangos prekių, paslaugų ar dovanų įsigijimas ir kita veikla, prieštaraujanti Lietuvos užsienio politikos interesams.

 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS FONDO LĖŠOMS GAUTI (kvietimas ir koncepcijos, 1 priedas) 

 

Galimi pareiškėjai:

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys.
Pareiškėjas privalo turėti partnerį (-ius) valstybėje partnerėje, kurioje įgyvendinamas projektas. Partneris valstybėje partnerėje nebūtinas vykdant veiklą, susijusią su parama demokratijai.  Projekto partneriais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Projekto partnerių skaičius neribojamas. Specialieji reikalavimai pareiškėjams ir partneriams gali būti nustatyti Fondo tarybos patvirtintoje koncepcijoje.

 

Planuojama finansavimo suma

800 000 eurų

 

Finansavimo intensyvumas:

Ne daugiau kaip 90 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Galima prašyti mažiausia fondo lėšų suma – 20 000 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 100 000 eurų

 

Įgyvendinimo laikotarpis:

Ne ilgiau kaip 12 mėn., kai projekto vertė iki 50.000 eurų;

Ne ilgiau kaip 24 mėn., kai projekto vertė daugiau kaip 50.000 eurų

 

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba.

Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2022 m. spalio 17 d. 16:00 val. Lietuvos laiku.

TEIKTI PARAIŠKĄ

 

Taip pat informuojame, kad rugsėjo 20 d. vyks informacinis renginys dėl paraiškų pildymo, registracija ČIA

 

 

Atrankos būdas

Paraiškų vertinimą organizuoja Fondo administratorius viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Projektų paraiškos vertinamos šiais etapais:

  1. Projekto paraiškos administracinės atitikties vertinimas, kurio metu nustatoma, ar projekto paraiška visiškai užpildyta, ar pareiškėjas (-ai) ir projekto paraiška atitinka formalius kriterijus, ar pateikti visi projekto priedai ir pan. Projekto paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą  atlieka vienas vertintojas (CPVA darbuotojas);
  2. Projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas, kurio metu įvertinama, ar Projekto paraiška atitinka nustatytus turinio kriterijus ir ar Projektas tinkamas finansuoti. Projekto paraiškos turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieka ne mažiau kaip 2 vertintojai. Bendras paraiškai skiriamas balas apskaičiuojamas išvedant vertintojų suteiktų balų vidurkį (neapvalinant iki sveiko skaičiaus).

Projekto paraiška turėtų atitikti visus koncepcijose nustatytus reikalavimus. Neatitikus koncepcijoje nustatytų reikalavimų, projekto paraiška atmetama ir projektui negali būti skiriamas finansavimas.

Fondo lėšomis finansuojamos veiklos, būtinos Fondo tarybos koncepcijoje, kurios įgyvendinimui teikiamas projektas, nurodytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti.

Projekto išlaidos turi būti racionalios, pagrįstos, atitinkančios ekonomiškumo principą. Fondo lėšomis negali būti finansuojamas ginklų, karinės ir kitos įrangos, branduolinės technologijos, neskirtos taikiems tikslams, prabangos prekių, paslaugų ar dovanų įsigijimas ir kita veikla, prieštaraujanti Lietuvos užsienio politikos interesams.

CPVA Kvietimo vertinimo rezultatus pateikia Fondo tarybai. Fondo taryba priima sprendimus dėl finansavimo atrinktoms Projektų paraiškoms įgyvendinti skyrimo (neskyrimo).

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu vbfondas@cpva.lt    Tel. +370 656 59004 arba +370 663 13760

 

CPVA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos