Skelbiamas 2023 m. kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų konkursas (iki: 2022 rugsėjo 30)

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo taryba skelbia kultūrinių, visuomenės informavimo saugumo, medijų raštingumo ugdymo ir šviečiamųjų projektų, kuriems valstybė teikia dalinę finansinę paramą, konkursą.

Pareiškėjų pasirinktos tematikos projektų paraiškos gali būti teikiamos konkrečiai šioms Fondo programoms:

10.1. Periodinių kultūros ir meno leidinių;

10.2. Nacionalinės periodinės spaudos;

10.3. Regioninės periodinės spaudos;

10.4. Nacionalinės radijo ir televizijos;

10.5. Regioninės radijo ir televizijos;

10.6. Internetinės žiniasklaidos.

Projekto paraiškoje pareiškėjas pažymi, kokią tematiką jo projektas atitinka: jei pareiškėjas pažymi daugiau kaip vieną tematiką, tokį savo pasirinkimą jis turi pagrįsti paraiškoje.

Pareiškėjas vienai Fondo programai gali teikti ne daugiau kaip dvi projektų paraiškas. Tuo atveju, jei pareiškėjas teikia paraiškas daugiau nei vienai Fondo programų, jis iš viso gali pateikti ne daugiau kaip keturias paraiškas.

Kultūros ir meno projektų tikslas – pristatyti kūrybos ir kultūros raidos procesus.

Medijų raštingumo projektų tikslas – ugdyti visuomenės supratimą apie medijų veiklos sąlygas, turinį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, medijų turinio poveikį auditorijai, skatinti aktyvų, sąmoningą įsitraukimą ir kūrybinį dalyvavimą medijų raidos procesuose.

Visuomenės informavimo saugumo projektų tikslas – formuoti ir stiprinti piliečių socialinius ir kultūrinius įgūdžius, kurie skatintų aktyvų ir sąmoningą įsitraukimą ir dalyvavimą pilietinės saviraiškos procesuose, plėtoti informacijos laisvės, nuomonių ir šaltinių įvairovės kultūrą, stiprinti viešosios nuomonės atsparumą informacinėms manipuliacijoms.

Švietimo projektų tikslas – ugdyti aktyvų pilietiškumą, teisinę visuomenės kultūrą, skatinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, gilintis į jų lavinimo problemas, populiarinti mokslo žinias ir jų taikymą, stiprinti tautinių bendrijų integraciją, Lietuvos visuomenės ryšius su užsienio lietuviais, kurti aktualų šviečiamąjį turinį pažeidžiamoms visuomenės grupėms.

 

Konkursams teikiamais projektais turi būti siekiama:

-  supažindinti visuomenę su svarbiausiais kultūros, meno ir mokslo laimėjimais, analizuoti kultūros, meno ir mokslo procesus, skatinti kūrėjų profesinį bendravimą Lietuvoje ir pasaulyje;

-  ugdyti kalbos kultūrą;

-  skatinti dorovinių ir dvasinių vertybių sklaidą;

- ugdyti visuomenės pilietiškumą, kritinį mąstymą, sąmoningumą, gebėjimą savarankiškai vertinti informaciją, medijų ir informacinį raštingumą;

-  skatinti lietuvių tautinio tapatumo, lietuvybės tvirtinimą ir sklaidą;

- populiarinti Lietuvoje gyvenančių tautų etninės kultūros paveldą, skatinti jų kultūrinę, šviečiamąją veiklą;

- skatinti vaikų ir jaunimo kultūrinį ir pilietinį ugdymą, sukurti informacinę erdvę jaunų žmonių diskusijoms jiems rūpimais klausimais;

-  ugdyti gebėjimą kultūringai ir atsakingai naudoti elektroninę erdvę informacijos mainams;

-  pabrėžti regioninės kultūros vaidmenį, sudaryti kultūros prieinamumo ir sklaidos sąlygas ir taip didinti regionų patrauklumą

- skatinti užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenes ugdyti tautinį tapatumą;

-  palaikyti tautų dialogą (įskaitant projektus nevalstybine kalba).

 

Neremiami projektai, kurių turinys:

1. skatina komercinę kultūrą;

2. skleidžia politinių partijų agitaciją.

Fondas neremia ir tokių projektų, kurie gali pakenkti visuomenės moralei ir pažeidžia pagrindinius visuomenės informavimo principus.

 

Fondo parama projektams negali būti naudojama:

1. su projekto turiniu nesusijusių konsultantų ir tarpininkų paslaugoms apmokėti;

2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, paskolų palūkanoms mokėti ir skoloms padengti;

3. iš valstybės biudžeto finansuojamų kultūros, švietimo ir mokslo įstaigų projektams įgyvendinti;

4. narystės asociacijose mokesčiams sumokėti;

5. konferencijoms, seminarams ir kitiems renginiams organizuoti;

6. pastatams, patalpoms ar pagrindinėms leidybos priemonėms įsigyti ar nuomoti, kapitaliniam remontui atlikti;

7. knygoms ir kitiems ISSN (Tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris) neturintiems leidiniams leisti;

8. kino filmams gaminti, vaizdo ir garso laikmenomis platinamai produkcijai leisti;

9. projektams, skirtiems vien interneto svetainėms techniškai palaikyti, įgyvendinti.

 

Kaip ir pernai, 2023 metų projektų paraiškos priimamos tik elektronine forma Fondo internetinėje svetainėje www.srtfondas.lt iki rugsėjo 30 d. 24 val.

Konkursas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais bendraisiais nuostatais dėl valstybės dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams, konkurso bendrųjų sąlygų aprašu bei jo priedais, LR Visuomenės informavimo įstatymu bei Fondo įstatais.

Planuojantiems teikti paraiškas SRTRF rengia nuotolinį konsultacinį seminarą rugsėjo 5 d., pirmadienį, 9.00 val. Registracija į seminarą el. paštu: info@srtfondas.lt

Fondo tarybos sprendimas dėl viešosios informacijos rengėjams skirtos paramos skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus 2023 metų valstybės biudžetą.

Daugiau informacijos tel.: 8 5 2314750, 8 616 34013; el.paštu: info@srtfondas.lt

 

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos