Skelbiamas Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditacijos paraiškų priėmimas (iki: 2022 rugsėjo 19)

Vadovaujantis Jaunimo reikalų agentūros (toliau - Agentūra) direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, iki 2022 m. rugsėjo 19 d. (imtinai) priimamos Lietuvos Respublikoje veikiančių ir su jaunimu dirbančių organizacijų, teikiančių jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas (Toliau-PIU organizacijų), paraiškos.

PIU organizacijų akreditavimo tikslas – užtikrinti, kad organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, atitiktų Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo reikalavimus, būtų pasirengusios teikti jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas. PIU organizacijai akreditacija suteikiama 3 metams.

PIU organizacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • būti su jaunimu dirbanti organizacija, turinti daugiau kaip 1 metų darbo su jaunimu patirtį;
  • bendradarbiauti su ne mažiau kaip 2 organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje (pavyzdžiui, seniūnijomis, seniūnaitijomis, bendruomenėmis, nakvynės namais, atviraisiais jaunimo centrais, medicinos įstaigomis, globos namais, policija ir kt.), taip pat su organizacijomis, kuriose jaunas žmogus gali atlikti praktiką (bendradarbiavimas turi būti apibrėžtas sutartimis);
  • turėti ne mažiau kaip 2 jaunų žmonių praktinius įgūdžius ugdančius darbuotojus.

Akreditacijos paraiškos formą galite rasti čia. Aprašo priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Paraiškos formą ir deklaracijos formą užpildytas reikia pateikti paštu projektai@jra.lt.

Pagal tvarkos aprašo 15 punktą kartu su paraiška privaloma lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, elektronines kopijas (pdf formatu ar kitu formatu, kurias būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga:

  • 15.1. įrodančias organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, atitiktį Aprašo 7.1. punkto reikalavimams (pavyzdžiui steigimo dokumentai įstatų, nuostatų, veiklos ataskaitos už praėjusius finansinius metus kopijas);
  • 15.2. įrodančias, kad organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, Paraišką teikiantis asmuo yra įstaigos vadovas (pavyzdžiui valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išrašas);
  • 15.3. jei organizaciją, siekiančią PIU organizacijos statuso atstovauja ne jos vadovas, – dokumentas, patvirtinantis asmens teisę veikti jos vardu (pavyzdžiui įgaliojimas ar įstaigos vadovo įsakymas);
  • 15.4. įrodančių, kad organizacija, siekianti PIU organizacijos statuso, atitinka Aprašo 7.2. punkto reikalavimus - bendradarbiavimą su ne mažiau kaip 2 organizacijomis, veikiančiomis darbo su jaunimu srityje (pavyzdžiui, seniūnijomis, seniūnaitijomis, bendruomenėmis, nakvynės namais, atviraisiais jaunimo centrais, medicinos įstaigomis, globos namais, policija ir kt.), taip pat su organizacijomis, kuriose jaunas žmogus gali atlikti praktiką, įrodančios sutartys;
  • 15.5. įrodančias organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, atitinka Aprašo 7.3.punkto reikalavimus - turėti ne mažiau kaip 2 jaunų žmonių praktinius įgūdžius ugdančius darbuotojus (pavyzdžiui darbuotojų įdarbinimą patvirtinantys dokumentai: darbo sutartys, Socialinio draudimo fondo valdybos išrašas apie asmens įdarbinimą organizacijoje, siekiančioje PIU statuso, darbo grafikai);
  • 15.6. įrodančias organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, atitiktį PIU aprašo 3.3 punkto reikalavimams - 2 darbuotojų, dirbančių su jaunu žmogumi praktinių įgūdžių ugdymo metu patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą programą patvirtinantys dokumentai (pavyzdžiui gyvenimo aprašymai, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, pažymos pagrindžiančios ne mažesnę negu 1 metų darbo su mažiau galimybių turinčiais ar neaktyviais jaunais žmonėmis patirtį, mokymų pažymėjimai);
  • 15.7. asmens, turinčio teisę veikti organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso vardu, pasirašyta deklaracija, užpildyta pagal Aprašo nustatytą formą ( Aprašo 2 priedas).

Organizacija, siekianti PIU organizacijos statuso teikia paraišką, kartu pateikiami Aprašo 15.1-15.7 punktuose numatyti dokumentai. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename pdf faile. Organizacija paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodama specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jra.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų priėmimo pabaiga - 2022 m. rugsėjo 19 d. 23.59 val.

PIU organizacijos akreditacijos procedūra turi būti baigta per 60 kalendorinių dienų nuo organizacijos, siekiančios PIU organizacijos statuso, paraiškos pateikimo Agentūrai dienos.

PIU organizacijų akreditavimą vykdo Agentūra. Paraiškų turinį vertina Agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurią sudaro Agentūros darbuotojai (toliau – Komisija).

Galutinį sprendimą dėl akreditacijos priima Agentūros direktorius atsižvelgdamas į argumentuotą Komisijos siūlymą.

Primename: Teikti paraiškas dalyvauti Agentūros organizuojamame praktinių įgūdžių ugdymo finansavimo konkurse gali tik PIU organizacijos.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros darbuotojos Eglė Došienė, elektroniniu paštu: egle.dosiene@jra.lt, tel.: +370 655 88322, Ramunė Rinkūnienė, elektroniniu paštu ramune.rinkuniene@jra.lt,  tel. +370 60501626. Informacija organizacijoms, siekiančioms PIU organizacijų statuso teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 18 val. 00 min. Lietuvos laiku.

 

Jaunimo reikalų agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos