Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2023 metais konkursas (iki: 2022 rugsėjo 16)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos 2023 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS
Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams (toliau kartu – smurto aukos ir jų šeimų nariai).

Siektinas konkurso rezultatas – suteiktos kokybiškos kompleksinės paslaugos smurto aukoms ir jų šeimų nariams, sumažintos neigiamos vaikų patirto smurto pasekmės jų psichikos sveikatai.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų:
•    didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų; 
•    mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Konkurso lėšomis finansuojamos projekto veiklos:
•    teisinės konsultacijos;
•    psichologo konsultacijos;
•    įrodymais grįstos programos, terapijos, neuroedukaciniai užsiėmimai, skirti padėti vaikams, patyrusiems smurtą, išgyventi traumines patirtis; 
•    psichoterapinė pagalba;
•    konkrečios paslaugos ar kiti pagalbos būdai, skirti vaikams apsaugoti nuo pakartotinio smurto; 
•    individualios ir (ar) grupinės konsultacijos šeimos nariams, skirtos įgūdžiams ir žinioms, reikalingiems tenkinant nuo smurto nukentėjusio vaiko poreikius, suteikti;
•    projekto viešinimas (privaloma veikla). 

Projekto veiklų turinio reikalavimai:
•    visos veiklos turi būti skirtos smurto aukoms ir jų šeimų nariams ir orientuotos į individualius jų poreikius, atsiradusius dėl trauminės patirties;
•    kiekvienas vaikas ir jo šeima turi gauti ilgalaikę pagalbą (iš viso ne mažiau nei 5 susitikimai ir (ar) kitos veiklos), kuri būtų skirta patirto smurto padariniams šalinti; 
•    projekto įgyvendinimo metu turi būti privalomai vykdoma Nuostatų 16.7 papunktyje nurodyta veikla, taip pat kiekvienam vaikui, nukentėjusiam nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojui), ir jo šeimai turi būti suteiktos paslaugos pagal ne mažiau nei dvi kitas Nuostatų 16 punkte nurodytas veiklas;
•    Nuostatų 16.7 papunktyje numatyta veikla turi apimti ir vietos lygmeniu dirbančių specialistų (atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių) informavimą apie vykdomas projekto veiklas bei apie galimybę projekto įgyvendinimo metu siųsti smurto aukas ir jų šeimų narius gauti reikalingų minėtų specialistų teikiamų paslaugų. Informacijos perdavimas turi būti įformintas dokumentuose.

Pareiškėjo (projekto vykdytojo) įsipareigojimai:
•    suteikti kompleksines paslaugas ne mažiau kaip 50 (penkiasdešimčiai) vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojų);
•    suteikti kompleksines paslaugas ne mažiau kaip 100 (šimtui) vaikų, nukentėjusių nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojų), šeimų narių.


PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paraiškų teikimo terminas – nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. iki 2022 m. rugsėjo 16 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 29 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškų teikimo instrukcija galite rasti čia:
*Paraiška, pateikta kitais būdais, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu +370 659 24768 arba +370 616 31406. Taip pat konsultacijos teikiamos raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 07.30 iki 16.30 val., penktadieniais nuo 07.30 iki 15.15 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. +370 658 82154. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2023 metais nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-516 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos