NVO projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursas (iki: 2022 rugsėjo 07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija), įgyvendindama Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1256 „Dėl Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.8 papunktyje nurodytą priemonę, atsižvelgdama į Projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“, skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2023 metais, atrankos konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus mokomosioms, advokacinėms ir (ar) analitinėms priemonėms įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo srityje.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 50 000 (penkiasdešimt tūstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 15 000 (penkiolika) tūkstančių) eurų.

Konkurso būdų finansuotinos projektų veiklos:

1. gebėjimų stiprinimo, kompetencijų tobulinimo ir (ar) švietėjiškos veiklos (pavyzdžiui, mokymų, informacinių kampanijų, konferencijų ir kito formato renginių, skirtų tikslinių grupių asmenų kompetencijoms lygių galimybių srityje didinti, organizavimas);

2. advokacinės veiklos (pavyzdžiui, pasiūlymų kompetentingai (-oms) savivaldybės institucijai (-oms) ir (ar) įstaigai (-oms) parengimas ir pateikimas);

3. analitinės veiklos lygių galimybių srityje.

 

Projektai teikiami informacinėje sistemoje (https://sopas.sppd.lt:8099/login) lietuvių kalba užpildant paraišką, detalią projekto įgyvendinimo sąmatą, pridedant Nuostatų 28 punkte nurodytus dokumentus. Paraiška, užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2022 m. rugsėjo 7 d. (imtinai).

Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kreipdamiesi el. paštu nediskriminavimas@socmin.lt arba telefonu 8 613 23 317.

Nuoroda į Konkurso nuostatus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b014e990132d11edb4cae1b158f98ea5)

Nuoroda į Projektų administravimo taisykles (https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/70253db03ae611eb8d9fe110e148c770/asr

Nuoroda į Deklaracijos formą
(https://e-tar.lt/rs/aesupplement/70253db03ae611eb8d9fe110e148c770/NmycIonsfe/80172b11d68111ec8d9390588bf2de65/)

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks 2022 m. rugpjūčio 22 d. 10.00–11.00 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis čia (https://forms.office.com/r/uwKuaATDwH) iki 2022 m. rugpjūčio 19 d. 16 val.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos