Skelbiamas NVO projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose teikti, atrankos konkursas (iki: 2022 rugsėjo 05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų paslaugoms vaikams ir šeimoms krizinėse situacijose (paauglystės krizė, skyrybų krizė) teikti, atrankos 2022 metais konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos paslaugos ir pagalbos priemonės paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams arba bus teikiamos paslaugos ir pagalbos priemonės vaikams ir tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, išgyvenantiems skyrybų krizę, arba bus teikiamos paslaugos ir kita pagalba vaikams ir šeimoms, skirta sėkmingai spręsti vaikams ir šeimoms kilusius iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino.

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. iki 2022 m. rugsėjo 5 d. (imtinai).

 

Siekiant konkurso tikslo, yra finansuojamos trys sritys:
•    A projektai – projektai, kuriais siekiama organizuoti ir teikti paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams;
•    B projektai – projektai, kuriais siekiama organizuoti ir teikti paslaugas ir kitas pagalbos priemones vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę; 
•    C projektai – projektai, skirti įgyvendinti konkrečias pagalbos priemones, skirtas mažinti COVID-19 (koronaviruso ligos) pandemijos pasekmes paaugliams ir stiprinti paauglių psichinę sveikatą, taip pat, padėti vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybas, kurioms pandemijos metu kilo sunkumai dėl bendravimo su vaiku tvarkos, tinkamo atsakomybių pasidalijimo užtikrinant vaiko teises ir teisėtus interesus.
Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką arba A projektui, arba B projektui, arba C projektui. Nėra ribojamas dalyvavimas projektuose kaip partneriui.

Siektinas konkurso rezultatas – teikti kokybiškas paslaugas ir kitas pagalbos priemones paaugliams ir jų šeimų nariams, kurios būtų orientuotos į paauglius, išgyvenančius paauglystės krizę, bei jų individualius poreikius, vykdomomis veiklomis mažinti aukštos rizikos paauglių elgseną, arba teikti kokybiškas paslaugas ir kitas pagalbos priemones, kurios padėtų skyrybų krizės metu vaikams ir šeimoms, išgyvenančioms skyrybų krizę, sprendžiant ginčus dėl vaikų, ypač jei šiame procese kyla nesutarimai tarp buvusių sutuoktinių, arba suteikti kokybiškas paslaugas ir kitą pagalbą vaikams ir šeimoms, skirtą sėkmingai spręsti vaikams ir šeimoms kilusius iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams šalinti, suma 2022 metais: 
•    A projektams – 140 000 (vienas šimtas keturiasdešimt tūkstančių) Eur (valstybės biudžeto lėšos). Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 35 000 (trisdešimt penki tūkstančiai) Eur, mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. 
•    B projektams – 168 000 (vienas šimtas šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai) Eur (valstybės biudžeto lėšos). Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur; mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur. 
•    C projektams – 156 000 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai) Eur (Vyriausybės rezervo lėšų, skirtų COVID-19 pandemijos padariniams šalinti). Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur; mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkurso lėšomis finansuojamos projekto veiklos:
Įgyvendinant A projektus finansuojamos veiklos:
•    viešinimo veiklos, skirtos keisti klaidingas, neigiamas nuostatas apie paauglius, kuriems būdinga aukštos rizikos elgsena ir (ar) kompleksinės elgesio problemos (privaloma veikla);
•    elgesio korekcijos programų ar metodų, skirtų mažinti paauglių aukštos rizikos elgseną, taikymas; 
•    užimtumo paslaugos paaugliams teikimas;
•    savitarpio paramos grupių tėvams, globėjams (rūpintojams), kurių paaugliai (globotiniai (rūpintiniai) išgyvena paauglystės krizę, organizavimas; 
•    individualios ir (ar) grupinės psichologo konsultacijos paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams; 
•    individualios ir (ar) grupinės socialinio darbuotojo ir (ar) socialinio pedagogo, ir (ar) specialiojo pedagogo konsultacijos, teikiamos paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams; 
•    intensyvi krizių įveikimo pagalba;
•    psichoterapinė pagalba paaugliams, išgyvenantiems paauglystės krizę, ir jų šeimų nariams; 
•    paauglių socialinių ir kitų gyvenimui svarbių įgūdžių formavimo veiklos, ypatingą dėmesį skiriant paauglio gebėjimui apsisaugoti nuo seksualinio smurto.

Įgyvendinant B projektus: 
•    viešinimo veiklos, skirtos ugdyti visuomenės sąmoningumą santuokos nutraukimo poveikio vaikams, tėvų elgesio santuokos nutraukimo metu įtakos vaikui, vienodos tėvų atsakomybės už vaiką klausimais (privaloma veikla);
•    ryšio atstatymas ir stiprinimas tarp vaiko ir skyriumi gyvenančio vieno iš tėvų; 
•    šeimos konferencijos paslaugos; 
•    ginče esančių tėvų savitarpio pagalbos grupių organizavimas; 
•    emociškai saugios aplinkos sukūrimas ir užtikrinimas vaikams bendrauti su tėvais ar vienu iš tėvų, esant poreikiui – dalyvaujant ir specialistui (pvz., psichologui); 
•    psichologinės ir (ar) psichoterapinės pagalbos organizavimas ir teikimas vaikams, kurių tėvai nutraukia santuoką, akcentuojant psichologinio smurto prevenciją ar intervenciją; 
•    vaiko tėvų konsultavimas dėl santuokos nutraukimo poveikio vaikui, tėvų galimybių padėti vaikui išgyventi skyrybų krizę, kt.; 
•    pagalba konfliktinių situacijų tarp vaiko tėvų atveju ir šių atvejų sprendimas (išskyrus šeimos mediaciją);
•    intensyvi krizės įveikimo pagalba; 
•    psichosocialinė pagalba vaikams ir tėvams santuokos nutraukimo procese, kuri apima: 
o    psichologinės pagalbos teikimą vaikams ir jų tėvams (pagalba vaikams, kurie išgyvena socialinę izoliaciją, emocinius sunkumus bendraujant su tėvais ar (ir) kitais šeimos nariais, paauglystės iššūkius, savižudybės riziką ir kt.) santuokos nutraukimo metu, taip pat pagal poreikį ir kitiems šeimos nariams; 
o    informacijos apie kitos pagalbos (socialinės, medicininės, teisinės, specializuotos kompleksinės, užimtumo ar kt.) šeimai, kurioje tėvai nutraukia santuoką, atsižvelgiant į jų poreikius, teikimą ir (ar) siuntimą į instituciją (-as), galinčią (-ias) suteikti tokią pagalbą;
o    kitas paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymą (išskirtinai toms šeimoms, kurioms tokių įgūdžių trūksta, ir išskirtinai ugdant įgūdžius, kurie leidžia užtikrinti tinkamą vaiko poreikių tenkinimą), grupinius užsiėmimus asmenims, vartojantiems alkoholį ir (ar) narkotikus, psichotropines ar psichiką veikiančias medžiagas ar turintiems kitą priklausomybę; grupinius užsiėmimus skirtingoms tikslinėms grupėms (pvz., santuokos nutraukimo metu smurtą patyrusiems asmenims, paaugliams (psichologinio atsparumo ugdymas), terapines grupes santuoką nutraukiantiems asmenims, padedant atkurti pasitikėjimą savimi (dailės, rašymo, meno, judesio terapija). 

Įgyvendinant C projektus: 
•    konkrečios paslaugos ir kita pagalba vaikams, skirta sėkmingai spręsti vaikų mokymosi iššūkius, atsiradusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino, ypatingą dėmesį skiriant vaikams, kurie iškrito iš švietimo sistemos arba kuriems yra didelė iškritimo rizika; 
•    psichologinė pagalba, skirta mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino metu atsiradusius psichinės sveikatos iššūkius paaugliams (nerimas, miego sutrikimai, panikos atakos, kt.);
•    psichoterapinė pagalba, skirta mažinti dėl COVID-19 pandemijos ir karantino atsiradusius psichinės sveikatos iššūkius paaugliams (nerimas, miego sutrikimai, panikos atakos, kt.); 
•    konkrečios priemonės, skirtos didinti vaikų galimybes pranešti, o kompetentingoms institucijoms greičiau identifikuoti atvejus, susijusius su smurtu arba galimu smurtu prieš vaikus (tokios priemonės turi papildyti esamą vaiko teisių apsaugos sistemą ir su ja derėti); 
•    paslaugos ir priemonės, skirtos spręsti konfliktines situacijas santuoką nutraukiančiose šeimose, susijusias su nesutarimais dėl bendravimo su vaiku tvarkos laikymosi COVID-19 pandemijos ir karantino metu, emociniais sunkumais, vaikui bendraujant su tėvais ar kitais vaiko atstovais pagal įstatymą, kitais susijusiais klausimais; 
•    mokymai ir kitos šviečiamosios veiklos tėvams ir kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą, skirtos suteikti jiems žinių ir praktinių įgūdžių, įgalinančių juos tinkamai atliepti vaiko poreikius, kylančius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino; 
•    konkrečios paslaugos ir kitos pagalbos priemonės, skirtos skatinti pažeidžiamiausių paauglių grupių (paaugliai, turintys negalią; paaugliai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose; paaugliai, kuriems būdingos kompleksinės elgesio problemos; paaugliai iš globos sistemos; tautinių mažumų paaugliai; paaugliai migracijoje) socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį ir kitus iššūkius, kilusius dėl COVID-19 pandemijos ir karantino; 
•    konkrečių metodikų ar užsienio šalių patirčių, skirtų mažinti COVID-19 pandemijos ir karantino poveikį paaugliams ir jų šeimoms diegimas ir taikymas, sprendžiant smurto prieš vaikus, psichinės sveikatos iššūkių, konfliktinių santykių tarp paauglių ir šeimos narių, suprastėjusių akademinių pasiekimų, suprastėjusios socialinės integracijos ir socialinės atskirties rizikas.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Paraiškų teikimo terminas – nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. iki 2022 m. rugsėjo 5 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 31 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099

Paraiškų teikimo instrukcija galite rasti čia:
*Paraiška, pateikta kitais būdais, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu +370 616 31 406 (nuo rugpjūčio 5 d. iki rugpjūčio 26 d.) ir telefonu +370 652 17 286 (nuo rugpjūčio 29 d. iki rugsėjo 5 d.). Taip pat konsultacijos teikiamos raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 658 82 154. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d289a6a00e3711edb4cae1b158f98ea5

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos