Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 m. konkursas (iki: 2022 rugpjūčio 26)

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 2V-203 (1.4) „Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023–2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai), skelbia Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinės programos bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos programų finansavimo 2023-2024 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvas.

Siektinas konkurso rezultatas – prisidėti prie jaunimo politikos įgyvendinimo Lietuvoje ir užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, ir stiprinti jaunimo organizacijas, kad būtų užtikrinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdyti jų narių ir savanorių kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • teikiant paraišką pagal A priemonę:
 • jaunimo organizacijų vienijimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose ir įstaigose, bendraujant su fiziniais ir kitais juridiniais asmenimis, organizacijomis Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijų informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos jiems teikimas;
 • pasiūlymų dėl jaunimo politiką įgyvendinančių teisės aktų tobulinimo teikimas Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Seimo komitetams, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms ir dalyvavimas rengiant jaunimo organizacijoms ir jaunimui aktualių teisės aktų projektus;
 • dalyvavimas tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje bei tarptautinių su jaunimo politika susijusių renginių organizavimas Lietuvoje;
 • jaunimo organizacijų tarptautinio bendradarbiavimo, dalyvavimo tarptautinių jaunimo organizacijų veikloje skatinimas, sąlygų Lietuvoje rengti tarptautinius jaunimo organizacijų renginius sudarymas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;
 • ryšių su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis ir (ar) jaunimu plėtojimas, siekiant negyvenantį Lietuvos Respublikoje jaunimą įtraukti į nacionalinės jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus;
 • jaunimo organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas, jų veiklos kokybės gerinimas;
 • jaunimo pilietiškumą stiprinančių veiklų, jaunimo neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas ir jų prieinamumo didinimas jaunam žmogui;
 • jaunimo neformalųjį ugdymą skatinančių veiklų įgyvendinimas;
 • teikiant paraišką pagal B priemonę:
 • jaunimo organizacijos veiklos užtikrinimas ir plėtra regionuose: padalinių steigimas, jų veiklos planavimas, organizavimas, koordinavimas, veiklos kokybės užtikrinimas;
 • atstovavimas jaunimo organizacijos narių interesams Lietuvos ir tarptautiniu lygmeniu;
 • jaunimo organizacijos narių ir savanorių kompetencijų ugdymas;
 • jaunimo įtraukimas į jaunimo organizacijos veiklą regioniniame ir nacionaliniame lygmenyse;
 • jaunimo organizacijos tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių ir veiklos organizavimas;
 • bendradarbiavimas su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. liepos 27 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga – 2022 m. rugpjūčio 26 d. 23:59 val.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 398 200 (trys šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai) eurų, iš jų:

 • A priemonei įgyvendinti – 101 200 (vienas šimtas vienas tūkstantis du šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų;
 • B priemonei įgyvendinti – 297 000 (du šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

Didžiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

 • A priemonei įgyvendinti – 101 200 (vienas šimtas vienas tūkstantis du šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų;
 • B priemonei įgyvendinti – 29 700 (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

Mažiausia vienai programai galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma:

 • A priemonei įgyvendinti – 41 000 (keturiasdešimt vienas tūkstantis) eurų valstybės biudžeto lėšų;
 • B priemonei įgyvendinti – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų valstybės biudžeto lėšų.

Konkurso nuostatus galite rasti ČIA. Nuostatų priedų ieškokite Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

Konkurso paraiška pildoma informacinėje sistemoje. Paraiška ir kartu su ja privalomi pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba.

Vadovaujantis Nuostatų 33 punktu, kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • teikiant paraiškas ir programas tiek A priemonei, tiek B priemonei įgyvendinti:
 • pareiškėjo galiojančio 3 metų trukmės strateginio veiklos plano;
 • dokumentų (pvz., veiklos ataskaitų, protokolų), įrodančių, kad pareiškėjas sistemingai ir nuosekliai vertino savo veiklos veiksmingumą ir siekė gerinti veiklos kokybę 2020–2021 m.;
 • bendradarbiavimo sutarties (-čių), jei yra;
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos pagal Nuostatų 1 priedą užpildytos deklaracijos;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • dokumento (-ų), įrodančio (-ių) pareiškėjo narystę tarptautinėje (-ėse) organizacijoje (-ose), jei pareiškėjas yra tarptautinės (-ių) organizacijos (-ų) narys;
 • teikiant paraišką pagal A priemonę:
 • pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti juridiniai asmenys ir juridiniams asmenims priklausančių fizinių asmenų skaičius;
 • nepriklausomo auditoriaus ar audito įmonės ataskaitos apie pareiškėjo finansinę veiklą 2021 m;
 • dokumento (-ų) (pvz., banko išrašų, garantinių raštų), įrodančio (-ių) papildomą (kitų šaltinių) programos finansavimą, kopija (-os);
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne vėliau kaip likus 15 darbo dienų iki paraiškos pateikimo konkursui dienos išduotos pažymos, patvirtinančios, kad pareiškėjas neturi skolų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
 • teikiant paraišką pagal B priemonę – pareiškėjo narių sąrašo, kuriame būtų nurodyti narių vardas, pavardė, veiklos vykdymo savivaldybė ir amžius.

Pažymėtina, kad teikiant paraišką pagal B priemonę informacija apie pareiškėjo atitiktį Nuostatų 16 punkte nurodytiems finansavimo prioritetams informacinėje sistemoje turi būti įkelta atskiru dokumentu (skiltyje „Įkelti“).

Konkursui paraiška kartu su Nuostatų 33 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais informacinėje sistemoje turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos. Paraiška Konkursui gali būti teikiama iki paskutinės šiame punkte nurodyto termino dienos 23 val. 59 min. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos laiku.

Jei informacinės sistemos funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Projektų administravimo taisyklių 16 ir 17 punktuose nurodytą reikalingą informaciją pareiškėjas SPPD teikia el. paštu tomas.milevicius@sppd.lt.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį 9.00 – 18.00 val., penktadienį 9.00-16.45 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Agentūros vyriausiasis specialistas Darius Grigaliūnas, elektroninis paštas darius.grigaliunas@jra.lt, tel. 8 633 46057.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

 

Jaunimo reikalų agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos