Projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos 2022–2024 konkursas (iki: 2022 rugpjūčio 15)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos 2022–2024 konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – įgyvendinant Socialinių paslaugų įstatymo 2 straipsnio 4¹ dalį, atrinkti ir finansuoti juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projektą, kurio bus vykdomos metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijos.

Siektinas konkurso rezultatas – metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijų vykdymas, teikiant metodinę pagalbą dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir (ar) teikimo, siekiant gerinti jų kokybę ir dalintis gerąja patirtimi organizuojant ir (ar) teikiant kompleksines paslaugas šeimai visose šalies savivaldybėse.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2022 metais – 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų.
Didžiausia 2022 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 250 000 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia 2022 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 150 000,00 (du šimtai tūkstančių) eurų.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2023 metais – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų.
Didžiausia 2023 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia 2023 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma 2024 metais – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų.
Didžiausia 2024 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia 2024 m. vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų.

Konkurso lėšomis finansuojamos šios projektų veiklos:
•    metodinės medžiagos, skirtos kompleksinių paslaugų šeimai organizatoriams ir teikėjams, susijusios su kompleksinių paslaugų šeimai organizavimu ir (ar) teikimu, jų kokybės gerinimu, parengimas;
•    asmenų, kurie organizuoja ir (ar) teikia kompleksines paslaugas šeimai, mokymas kompleksinių paslaugų šeimai turinio, šių paslaugų organizavimo ir teikimo, vieningos praktikos formavimo bei kokybės gerinimo klausimais;
•    metodinės pagalbos dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir (ar) teikimo, jų kokybės gerinimo teikimas kompleksinių paslaugų šeimai organizatoriams ir teikėjams (įskaitant individualų ir (ar) grupinį konsultavimą ir (ar) metodinių priemonių rengimą ir platinimą);
•    gerosios patirties organizuojant ir teikiant kompleksines paslaugas šeimai sklaida, užsienio šalių patirties sklaida;
•    informacijos apie kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo savivaldybėse patirtį apibendrinimas bei siūlymų dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo kokybės gerinimo teikimas ministerijai;
•    informacinės sistemos (duomenų bazės ir (ar) elektroninės svetainės), skirtos kompleksinių paslaugų šeimai teikėjams ir organizatoriams, kurioje būtų dalinamasi gerąją patirtimi organizuojant ir (ar) teikiant kompleksines paslaugas šeimai, mokymų medžiaga, metodine pagalba kompleksinių paslaugų teikėjams ir organizatoriams bei kitais su kompleksinių paslaugų šeimai organizavimu ir (ar) teikimu susijusiais klausimais (toliau – informacinė sistema), sukūrimas ir palaikymas;
•    informacijos apie projekto vykdymą sklaida.

Finansavimo prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie yra Lietuvos Respublikoje registruotos nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), paraiškos teikimo dieną NVO žymą įregistravusios Juridinių asmenų registre.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškų teikimo terminas – nuo 2022 m. liepos 13 d. iki 2022 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai).

Elektroninė paraiškos su Konkurso nuostatų 28 punkte nurodytais priedais versija .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, pateikiama el. paštu: mc.konkursas@socmin.lt
*Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas.
*Paraiška, pateikta ministerijai ne elektroniniu paštu, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU IR PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS
Konsultacijos pareiškėjams su konkursu ir priemone susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 658 58766 (nuo liepos 13 d. iki liepos 29 d.), +370 695 21358 (nuo rugpjūčio 1 d.) ir el. paštu  mc.konkursas@socmin.lt  
Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės projektų pateikimo dienos 14 val. Lietuvos Respublikos laiku.
 
Viešoji konsultacija pareiškėjams vyks š. m. rugpjūčio 4 d. 14-15 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje. Norintys dalyvauti kviečiami registruotis el. paštu:  mc.konkursas@socmin.lt iki š. m. rugpjūčio 3 d. 12 val.
 
KONKURSO DOKUMENTAI
Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos konkurso organizavimo 2022-2024 metais nuostatai

Paraiškos forma

Deklaracijos forma

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos