Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 m. konkursas (iki: 2022 liepos 25)

Jaunimo reikalų agentūra (toliau – Agentūra), vadovaudamasi Agentūros direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 2V-167 (1.4) „Dėl Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo “, skelbia Jaunimo dalyvavimo ir atstovavimo stiprinimo projektų finansavimo 2023-2024 metais finansavimo konkursą (toliau - Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti jaunimo įtraukimą į aktyvią pilietinę ir visuomeninę veiklą, užtikrinant jaunimo dalyvavimą jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose ir jaunimo poreikių atstovavimą Lietuvos savivaldybėse.

Su konkurso nuostatais susipažinti galima čia.

Konkursas skelbiamas A ir B priemonėmis:

 • A priemonei paraiškas gali teikti savivaldybių jaunimo organizacijų tarybos.
 • B priemonei paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, turintys ne mažesnę nei vienerių metų darbo su jaunimu patirtį, arba jaunimo organizacijos.

Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką atitinkamai į A arba B priemonę.

Paraiškų priėmimo pradžia: 2022 m. birželio 24 d.

Paraiškų priėmimo pabaiga: 2022 m. liepos 25 d. 23 val. 59 min.

Pareiškėjas paraišką pildo per informacinę sistemą. Pareiškėjo paraiška turi būti užpildyta pagal konkurso nuostatų 27-31 p. nurodytą informaciją ir paraiškos formą informacinėje sistemoje. Kartu su paraiška privaloma pateikti dokumentų kopijas, nurodytas Konkursų nuostatų 33 p. Pareiškėjo paraiška užpildyta ir (ar) pateikta ne per informacinę sistemą ir (ar) ne į tą priemonę, kurią pretendavo, nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

Projektams skiriamos valstybės biudžeto lėšos (pagal Konkurso nuostatų 7 p.):

 • A ir B priemonėms įgyvendinti didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 6 000 (šeši tūkstančiai) Eur
 • visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 149 000 (vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai) Eur:
 • A priemonėms įgyvendinti – preliminariai 117 000 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių) Eur valstybės biudžeto lėšų;
 • B priemonėms įgyvendinti – preliminariai 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) Eur valstybės biudžeto lėšų.

Projekto vykdymo laikotarpis ir tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pratęsus finansavimą 2024 m. – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m gruodžio 31 d.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos (A ir B priemonėse) (pagal Konkurso nuostatų 9 p.):

 • 9.1. pateikus paraišką pagal A priemonę:
 • 9.1.1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;
 • 9.1.2. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
 • 9.1.3. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) formų kūrimas ir plėtojimas;
 • 9.1.4. jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų informavimas, konsultavimas, jų veiklos kokybės gerinimas, narių stiprinimas mokymais;
 • 9.1.5. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 • 9.1.6. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis;
 • 9.1.7. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas;
 • 9.2. pateikus paraišką pagal B priemonę:
 • 9.2.1. pareiškėjo, projekto vykdytojo dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką vietos lygmeniu, jaunimo organizacijų, veikiančių Lietuvos Respublikos administraciniame vienete, poreikių identifikavimas, atstovavimas jaunimo organizacijoms valstybės ir (ar) savivaldybės institucijose ir įstaigose;
 • 9.2.2. jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
 • 9.2.3. bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis ir kitais aktyviais regioninės politikos veikėjais (vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, privataus verslo struktūromis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, profesinėmis sąjungomis, politinėmis partijomis ir kt.) formų kūrimas ir plėtojimas;
 • 9.2.4. savanoriškos veiklos skatinimas vietos lygmeniu;
 • 9.2.5. bendradarbiavimas su mokyklomis ir mokinių savivaldomis;
 • 9.2.6. ilgalaikių jaunų žmonių pilietiškumo skatinimo, jaunimo neformalaus ugdymo projektų įgyvendinimas.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcijas galite rasti paspaudę šią nuorodą.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis (pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00 val, penktadieniais 8.00-15.45 val) elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Agentūros Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyresnioji patarėja Laima Jasionytė, elektroninis paštas laima.jasionyte@jra.lt, tel. 8 634 53842.

Daugiau informacijos apie projektų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

Liepos 4 d. (pirmadienį) 15 val. organizuojama bendroji paraiškų teikimo konsultacija (MS Teams platformoje). Konsultacijos metu bus pristatytas paraiškų teikimas, reikalavimai projektams ir pareiškėjams, kiti su paraiškų teikimu susiję klausimai. Prisijungimo prie konsultacijos nuoroda.

 

Jaunimo reikalų agentūros, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos