Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, konkursas (iki: 2022 liepos 27)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių asmens ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų 2021–2022 metų plano patvirtinimo“ II skyriaus 9.5 papunktyje nurodytą priemonę, skelbia Savanoriškos veiklos, skirtos dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti, projektų atrankos 2022 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus dialogui tarp kartų plėtoti ir vyresnio amžiaus asmenų įtraukčiai į savanorystę skatinti.

Pareiškėjai turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. paraiškos pateikimo dieną yra įregistruotas juridinis asmuo ir atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams ne trumpiau kaip trejus metus nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

2. turi centrinį valdymo organą, regioninius ir (arba) teritorinius padalinius ir (arba) skyrius, atstovaujančius vyresnio amžiaus žmonių interesams. Bendras turimų juridinių padalinių ir (arba) skyrių, atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonių interesams, skaičius yra ne mažesnis kaip 10;

3. veikia nacionaliniu, regioniniu ar teritoriniu lygmeniu, atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams, vienija nevyriausybinės organizacijos narius pagal amžių, o ne pagal jų profesinę, kultūrinę ar kitokią veiklą, pomėgius ar įpročius.

Konkursui numatyta skirti 100 000 (šimtas tūkstančių) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –

25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

KONKURSO FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. priemonių (bendros veiklos, išvykos, renginiai ir pan.), ugdančių kartų dialogą, ypač tarp vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių, įgyvendinimas;

2. vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į savanorišką veiklą skatinimas, juos informuojant apie savanoriškos veiklos galimybes, organizuojant renginius, padedančius skatinti savanorišką veiklą;

3. mokymai ir (ar) seminarai, supažindinantys su savanorystės esme ir savanoriškos veiklos organizavimo ypatumais, skirti vyresnio amžiaus žmonėms.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2022 m. birželio 28 d. iki 2022 m. liepos 27 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Projektų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1‑1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 17 punkte nurodytais dokumentais yra teikiama per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos telefonu 8 658 59 325.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas, susijusias su klausimais dėl paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS, pareiškėjams teikia SPPD, tel. 8 658 82 154, 8 658 82 158. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c2a3190ed6d11eca1d4e3c2a811665d

TAISYKLĖS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0e6d2ac63b2b11eb8c97e01ffe050e1c/asr

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos