NVO fondo 2022 metų NVO institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas (iki: 2022 liepos 29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų fondo 2022 metų Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.  

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti NVO darbo efektyvumą ir veiklos organizavimo gebėjimų kokybę, gerinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai:

 1. Pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;
 2. pareiškėjui nėra skirtas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-226 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ar Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. A1-227 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“;
 3. pareiškėjas yra teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus(paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);
 4. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
 5. pareiškėjas paskutinę Konkurso skelbime nurodytą paraiškos formaliųjų kriterijų vertinimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį;
 6. pareiškėjo projektui prašoma skirti suma nėra mažesnė negu Nuostatų 13 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už numatytą didžiausią projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą.

Partneris (-iai) (jei yra) privalo atitikti šias sąlygas:

 • partneris yra Lietuvos Respublikoje registruota NVO, Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;
 • partneris nėra kito (kitų) šiame Konkurse dalyvaujančio (-ių) pareiškėjo (-ų) partneriais (informacija pateikiama Nuostatų priede).

Finansuotinos veiklos:

1.  NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;

2.  NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas;

3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas;

4. NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;

5.  siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl viešosios politikos sprendimų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (oms);

6.  savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra.

 Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti vykdyti, o projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą Nuostatų 15 punkte.

Paraiškų priėmimas:

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkursui numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 540 000 (penki šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams, kurie:

1. viešai internete skelbia 2019 ar 2020 metų išorinio audito audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete) ir įsipareigoja viešai skelbti 2021 m. išorinio audito metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

2. Pareiškėjas yra skėtinės nacionalinės NVO narys;

3. Pareiškėjas įgyvendina savanoriškos veiklos organizavimo ir plėtros veiklas.

4.  Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

 • tikslingai skirti atostogoms ir (ar) turizmui;
 • kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, nepagrįstai varžo kitų žmonių teises ir laisves;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais diskriminuoja ar kursto tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, priekabiavimą lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ar kitų bruožų pagrindu, išreiškia neapykantą ir prievartą, nepagarbą Lietuvos Respublikos simboliams;
 • bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, alkoholį, tabaką ir (ar) psichotropines medžiagas;
 • bet kokiomis formomis ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 • skirti politinei reklamai pirkti, politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių renginiams organizuoti bei kitai veiklai, siekiant propaguoti politinių partijų, politinės kampanijos dalyvių idėjas.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. NVO@socmin.lt 

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Viešos konsultacijos dėl konkurso paraiškų pildymo ir teikimo numatytos liepos 1 d. ir liepos 7 d. 14 val. nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ platformoje. 

Registracija į viešą konsultaciją:

Liepos 1 d. 14 val.: https://forms.office.com/r/GxkCqDZaW2

Liepos 7 d. 14 val.: https://forms.office.com/r/syqhh0VTiY

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos