Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursаs (iki: 2022 gegužės 06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursą. 

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti nacionalinių NVO darbo efektyvumą, didint nacionalinių NVO finansinės atsakomybės ir tvarumo kokybę, teikti konkrečius pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai:

Nacionalinė nevyriausybinė organizacija (toliau – nacionalinė NVO), Juridinių asmenų registre įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO, veikianti vienoje ar keliose viešosios politikos srityse Lietuvos Respublikos mastu. Pareiškėjo vykdoma veikla prisideda prie savanoriškos veiklos plėtros, NVO teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros ir (ar) NVO atstovavimo ir visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus stiprinimo ir yra viešai internete teisės aktų nustatyta tvarka pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius, veiklos ataskaitas.

Finansuotinos veiklos

 1. NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir (ar) gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę;
 2. NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų NVO finansiniam tvarumui ar socialiniam verslui kūrimas ir (ar) plėtojimas;
 3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės. Gerųjų skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirčių viešinimas;
 4. nacionalinių NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas;
 5. siūlymų ir (ar) rekomendacijų teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (oms) dėl: 1. viešosios politikos sprendimų; 2. paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimo, sukūrimo ir veiksmingo viešųjų išteklių viešosioms paslaugoms teikti paskirstymo;
 6. į NVO strateginį ir (ar) veiklos planą įtrauktos veiklos, susijusios su 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas), tikslais, uždaviniais ir poveikio rodikliais;
 7. savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – iki 2022 m. gegužės 6 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia. 
Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai, nurodyti Nuostatų 39 punkte, turi būti surašyti lietuvių kalba ir pateikti informacinėje sistemoje.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 55 000 (penkiasdešimt penki tūkstančiai) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 000 (aštuoni šimtai tūkstančių) Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

 1. 2020 ar 2021 m. pagal metinių finansinių ataskaitų rinkinį  vykdė veiklas, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) Eur;
 2. viešai internete skelbia 2019 ar 2020 metų išorinio audito audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete) ir įsipareigoja viešai skelbti 2021 metų išorinio audito metinį finansinių ataskaitų rinkinį;
 3. užtikrina, kad pareiškėjo atstovas (-ai) 2021 metų laikotarpyje dalyvavo valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje ir numato įgyvendinti Nuostatų 15.3 papunktyje nurodytą veiklą (informacija pateikiama paraiškoje);
 4. užtikrina, kad patys, kaip NVO, ar kurių atstovas (-ai) 2021 metų laikotarpyje raštu pateikė (inicijavo) bent penkis pasiūlymus (iniciatyvas) kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų) (paraiškoje būtina nurodyti pateiktų pasiūlymų tikslą, teikimo datą ir registracijos numerį) ir numato įgyvendinti Nuostatų 15.3 papunktyje nurodytą veiklą (informacija pateikiama paraiškoje).

 

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. NVO@socmin.lt Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Vieša konsultacija dėl konkurso paraiškų pildymo ir teikimo vyks balandžio paskutinę savaitę, tiksli data ir laikas bus teikiami užsiregistravusiems asmenims.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos