Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 m. konkursas (iki: 2022 gegužės 04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant skėtinių NVO institucinio stiprinimo projektus: skatinti NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą ir didinti NVO darbo efektyvumą, atstovauti visuomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, atlikti valstybės institucijų vykdomų programų ir priemonių vertinimą, padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl viešųjų paslaugų teikimo, socialinio verslo plėtros ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Galimi pareiškėjai:

Skėtinė nacionalinė NVO, turinti registruotą NVO žymą, taiku ir tinkamai pateikusi veiklos ir finansinę ataskaitą ir kuri veikia NVO nacionalinės politikos plėtros, vaiko gerovės, neįgaliųjų, moterų ir vyrų lygių galimybių, žmogaus teisių apsaugos, šeimų stiprinimo, bendruomenių stiprinimo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, švietimo ir mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo, vartotojų teisių apsaugos, pasaulio lietuvių, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir socialinio verslo plėtros viešosios politikos srityse (toliau kartu – viešosios politikos sritys), vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje.

Finansavimas bus siūlomas vienam, kiekvienoje iš viešosios politikos srityje veikiančių, aukščiausiu balu, įvertintam projektui.

Finansuotinos veiklos:

 1. priemonių NVO sektoriaus skaidrumui, viešumui ir (ar) atskaitomybei užtikrinti (pvz., etikos kodeksas) kūrimas, diegimas ir (ar) sklaida.
 2. skėtinės NVO narių kompetencijų, skirtų užtikrinti kokybišką atstovaujamos viešosios politikos srities stebėseną ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, tobulinimas. Advokacijos strategijų, pagal Nuostatų 19.2 papunktyje nurodytose viešosios politikos srityse, kūrimas, vystymas ir įgyvendinimas.
 3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės. Gerųjų skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirčių viešinimas.
 4. NVO finansinio tvarumo stiprinimas ar (ir) gebėjimų teikti viešąsias paslaugas ar kurti ir (ar) plėtoti socialinį verslą konkrečioje viešosios politikos srityje stiprinimas.
 5. raštiškų siūlymų ir (ar) rekomendacijų ir (ar) mokymų apie didesnį NVO ir bendruomenių dalyvavimą teikiant viešąsias paslaugas, teikimas ir (ar) organizavimas kompetentingai (-oms) valstybės ir (ar) savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms).
 6. į NVO strateginį ir (ar) veiklos planą įtrauktos veiklos, susijusios su 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas), tikslais, uždaviniais ir poveikio rodikliais.
 7. savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 3 veiklas, nurodytas finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas –iki 2022 m. gegužės 3 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia.

Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai, nurodyti Nuostatų 39 punkte, turi būti surašyti lietuvių kalba ir pateikti informacinėje sistemoje.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 000 (aštuoni šimtai tūkstančių) Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams. kurie:

 • narystės pagrindu vienija ne mažiau kaip 10 NVO arba kurių veikla apima visas Lietuvos Respublikos apskritis bei ne mažiau kaip 30 savivaldybių (paraiškoje būtina pateikti vienijamų NVO narių ir jų veiklos vykdymo apskričių ir savivaldybių sąrašą); 
 • 2021 metų laikotarpyje dalyvavo valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje (paraiškoje nurodyti pareiškėjo atstovą (-us)) ir raštu pateikė (inicijavo) bent penkis pasiūlymus (iniciatyvas) kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų) (paraiškoje būtina nurodyti pateiktų pasiūlymų tikslą, teikimo datą ir registracijos numerį) ir numato įgyvendinti Nuostatų 15.3 papunktyje nurodytą veiklą;
 • 2020 ar 2021 m. pagal metinių finansinių atskaitų rinkinį  vykdė veiklas, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur;
 • viešai internete skelbia 2019 ar 2020 metų išorinio audito audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete) ir įsipareigoja viešai skelbti 2021 m. išorinio audito metinį finansinių ataskaitų rinkinį.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia el. p. NVO@socmin.lt Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Vieša konsultacija dėl konkurso paraiškų pildymo ir teikimo vyks balandžio paskutinę savaitę, tiksli data ir laikas bus teikiami užsiregistravusiems asmenims.

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

Paraiškos pildymo instrukcija: Paraiškos žingsniai, teikiami klausimai ir komentarai.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos