Kvietimas NVO teikti paraiškas finansinės pagalbos NVO, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijoms gauti (iki: 2022 gruodžio 31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo1 d. įsakymu Nr. A1-148 „Dėl Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašo patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti finansinės pagalbos NVO, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijų paraiškas.

Viešoji konsultacija pareiškėjams vyko š. m. kovo 7 d. 13 val. ir kovo 9 d. 9.30 val.   nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“  platformoje.

Viešosios konsultacijos įrašas su vertimu į gestų kalbą: čia

Pristatymo skaidrės ir DUK: čia

Paraiškų priėmimo pradžia – 2022 m. kovo 2 d.

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

SVARBU. Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099

Finansinės pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, kurios COVID-19 pandemijos metu teikia paslaugas, subsidijomis teikimo aprašą galite atsisiųsti paspaudę ČIA.

Pagalbos priemonės tikslas – padėti paslaugas teikiančioms ir šiame Apraše nustatytus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO ženkliai padidėjusius paslaugos teikimo kaštus.

Galimi pareiškėjai – NVO, kurios atitinka 1 ir 2 kriterijus ir bent vieną iš kriterijų, 3-6 kriterijų:

  1. Juridinių asmenų registre yra įregistravusios NVO žymą ir veikia socialinėje, švietimo, sporto ar kultūros srityje;
  2. paslaugų teikimo kaštai padidėjo daugiau kaip 30 proc. lyginant su 2021 m. paslaugų teikimo kaštais, dėl padidėjusių paslaugų teikimo apimčių ir administravimo kaštų (patalpų administravimo, komunalinių išlaidų);
  3. 2021 teikė ir (arba) 2022 m. teikia paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) ar Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, ar Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (visos kartu toliau – Ministerijos), ar įstaigomis prie Ministerijų, ar Ministerijoms pavaldžiomis biudžetinėmis įstaigomis;
  4. 2021 teikė ir arba 2022 m. teikia paslaugas pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sudarytą su savivaldybe ar savivaldybei pavaldžia įstaiga;
  5. 2022 m. teikia paslaugas, finansuojamas pagal Ministerijos administruojamas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemones, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. programą arba Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo 2014–2020 m. programą;
  6. yra licencijuota arba akredituota teikti paslaugas ir 2022 m. teikia paslaugas finansuojamas valstybės biudžeto ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Galimos skirti subsidijos dydis

Didžiausios galimos skirti subsidijų vertės priklauso nuo subsidijos besikreipiančios NVO 2021 metų pajamų dydžio:

1. NVO, kurių 2021 metų pajamos yra didesnės nei 1 000 (vienas tūkstantis) Eur, bet ne didesnės nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidijos vertė – 500 (penki šimtai) Eur, didžiausia galima skirti subsidijos vertė – 5 000 (penki tūkstančiai) Eur; 

2. NVO, kurių 2021 metų pajamos yra didesnės nei 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidijos vertė – 1 001 (vienas tūkstantis vienas) Eur, didžiausia galima skirti subsidijos vertė – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur;

3. NVO, kurių 2021 metų pajamos yra didesnės nei 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) Eur, mažiausia galima skirti subsidijos vertė – 1 001 (vienas tūkstantis vienas) Eur, didžiausia galima skirti subsidijos vertė – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur.

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Pagalbos priemone galimos finansuoti (kompensuoti) veiklų sritys:

  • Kompensuoti padidėjusius komunalinių paslaugų (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo išlaidos) teikimo kaštus;
  • Kompensuoti dėl COVID-19 pandemijos pasekmių patiriamas išlaidas (dezinfekciniam skysčiui, asmeninėms apsaugos priemonėms ir kitoms su apsauga nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) susijusioms būtiniausioms priemonėms įsigyti);
  • Padengti darbo užmokestį, jei dėl padidėjusio krūvio įdarbinamas naujas darbuotojas, ar priedą (priemoką), jei šis priedas (priemoka) darbuotojui mokamas už papildomą darbą padidėjusios rizikos sąlygomis ar dėl padidėjusio darbo krūvio, išaugus socialinių paslaugų poreikiui.

Informavimas ir konsultavimas su tęstine atranka susijusiais klausimais

Pareiškėjai, teikdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su tęstine atranka susijusiais klausimais, kurias teikia SPPD tel. 8 658 82 158 ir 8 658 82 154, Ministerija tel. 8 615 60 315

Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. SPPD -  nvosubsidijacovid@sppd.lt, Ministerija -  el. p. Aiste.Praskeviciute@socmin.lt atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Paraiškų atranka

Pateiktų paraiškų atitikties Apraše nustatytiems kriterijams vertinimus atliks SPPD.

Paraiškų, atitikusių nustatytus kriterijus, sąrašas bus teikiamas Ministerijos kancleriui tvirtinti.

Subsidijos naudojimo sutartis tarp pareiškėjo ir SPPD laikoma sudaryta nuo to momento, kai Ministerijos kancleris patvirtina skiriamą finansavimą pareiškėjui. Ministerijos kancleriui nepatvirtinus prašomo finansavimo, subsidijos naudojimo sutartis laikoma nesudaryta.

Subsidijos atsiskaitymo dokumentai: Finansinė ataskaitaVeiklos ataskaita.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos