VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS ATSTOVAUJANČIŲ NVO VEIKLOS RĖMIMO 2022-2023 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS (iki: 2022 sausio 14)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-684 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022–2023 m. vykdomų projektų atrankos konkursų finansavimo plano patvirtinimo“, 5 punkte nurodytą priemonę, siekdama skaidraus ir sklandaus vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų įgyvendinimo, skelbia Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2022-2023 metais projektų atrankos konkursą. 

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą (-us), skirtą (-us) vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų plėtrai, kultūrinei, tautinei, patriotinei, švietėjiškai ir socialinei vyresnio amžiaus žmonių veiklai skatinti, vyresnio amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai, bendradarbiavimui vykdant veiklas remti.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

Konkursui paraišką teikiantis pareiškėjas turi atitikti visas šias sąlygas:

1. paraiškos pateikimo dieną yra įregistruotas juridinis asmuo ir atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams ne trumpiau kaip trejus metus nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos;

2. turi centrinį valdymo organą, regioninius ir (arba) teritorinius padalinius ir (arba) skyrius, atstovaujančius vyresnio amžiaus žmonių interesams. Bendras turimų juridinių padalinių ir (arba) skyrių, atstovaujančių vyresnio amžiaus žmonių interesams, skaičius yra ne mažesnis kaip 10;

3. veikia nacionaliniu, regioniniu ar teritoriniu lygmeniu, atstovauja vyresnio amžiaus žmonių interesams, vienija nevyriausybinės organizacijos narius pagal amžių, o ne pagal jų profesinę, kultūrinę ar kitokią veiklą, pomėgius ar įpročius.

Konkursui numatyta skirti: 2022 metais – 225 000 (du šimtus dvidešimt penkis tūkstančius) eurų, 2023 metais – 225 000 (du šimtus dvidešimt penkis tūkstančius) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 32 000 (trisdešimt du tūkstančiai) eurų.

KONKURSO FINANSUOTINOS VEIKLOS

1. teigiamo vyresnio amžiaus žmonių ir senėjimo įvaizdžio formavimas; priemonių, ugdančių teigiamą visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, požiūrį į vyresnio amžiaus žmones, įgyvendinimas;

2. vyresnio amžiaus žmonių atstovų dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje, įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų sudarytose konsultacinėse tarybose, komisijose, darbo grupėse ir pan., kuriose aptariami su jais susiję valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų projektai, skatinimas;

3. aktyvios ir sveikos vyresnio amžiaus žmonių gyvensenos (aktyvaus dalyvavimo fizinėje veikloje ir sveikatinimo programose) skatinimas;

4. vyresnio amžiaus žmonių informavimas, konsultavimas, aktualios informacijos teisiniais, socialiniais klausimais teikimas;

5. savanoriškos pagalbos vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms, kitiems vyresnio amžiaus žmonėms ir jų šeimoms – ligotų vyresnio amžiaus žmonių slaugymo, informacijos teikimo į krizę patekusiems vyresnio amžiaus žmonėms ir jų šeimų nariams, konsultavimo socialiniais, teisiniais, psichologiniais ir kitais klausimais – organizavimas;

6. kartų solidarumo, savanoriškos veiklos, mokymosi visą gyvenimą, kuris padėtų didinti vyresnio amžiaus žmonių užimtumą, skatinimas;

7. vyresnio amžiaus žmones vienijančių nevyriausybinių organizacijų partnerystės, bendradarbiavimo, tarpusavio komunikavimo, veiklos viešinimo skatinimas;

8. vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimo į aktyvų visuomeninį gyvenimą per kultūrinius renginius, telkimosi bendrauti ir savitarpio pagalbos skatinimas.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2021 m. gruodžio 16 d. iki 2022 m. sausio 14 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 20 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą, veikiančią adresu https://sopas.sppd.lt:8099 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia telefonais: 8 658 59 325. Taip pat konsultacijos teikiamos raštu informacinėje sistemoje SOPAS.

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas, susijusias su klausimais dėl paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS, pareiškėjams teikia SPPD, tel. 8 658 82 154, 8 658 82 158. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., paskutinę paraiškų teikimo dieną iki 14.00 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d4ee8c50575611ec862fdcbc8b3e3e05

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos