<ATNAUJINTA> NVO projektų, finansuojamų NVO fondo lėšomis, 2021 metais konkursas (iki: 2021 gruodžio 03)

<ATNAUJINTA> Informuojame, kad yra sustabdytas paraiškų priėmimas NVO institucinių gebėjimų stiprinimo veiklų srityje (Nuostatų 14.1. p. veikla), nes gautose paraiškose nurodytas lėšų poreikis viršija priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų sumą.

Veiklų srityje „NVO galimybės dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas“ (Nuostatų 14.2. p.) paraiškų priėmimas tęsiamas. Nuoroda į konkurso nuostatus: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da63e240317011ec992fe4cdfceb5666

****

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-744 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis, 2021 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti projektų paraiškas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2021 m. spalio 22 d.

Konkursas organizuojamas tęstinės atrankos būdu. 

Kvietimas galioja iki to momento, kai pagal gautas projektų paraiškas bus paskirstyta visa paraiškoms finansuoti bendrai skirta valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 3 d. (imtinai).

Pildymo instrukciją rasite ČIA

Konkurso tikslas – stiprinti NVO institucinius gebėjimus dalyvauti valdant krizes ar ekstremaliąsias situacijas.

Galimi pareiškėjai – NVO, atitinkančios visus 1 dalyje pareiškėjui nurodytus privalomus kriterijus ir ne mažiau kaip tris antroje dalyje nurodytus kitus kriterijus:

1. vykdo veiklą ne trumpiau nei vienus metus;

    1.2. Juridinių asmenų registre yra įregistravęs žymą, kad juridinis asmuo yra NVO;

  1.3.   teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais yra pateikęs metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą arba metinį pranešimą ir metinę ataskaitą;

   1.4. atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį;

  1.5. 2021 m. teikė savanorių koordinavimo, humanitarinės ar kitas su krizių ar ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusias pagalbos paslaugas valstybės institucijoms ar įstaigoms ar savivaldybių įstaigoms pagal bendradarbiavimo sutartį, sudarytą su valstybės institucijomis ar įstaigomis ar savivaldybių įstaigomis, arba dviejų ir daugiau NVO sudarytą bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – teikti savanorių koordinavimo, humanitarinę ar kitas su krizių ar ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusias pagalbos paslaugas, arba savanoriškos veiklos sutartį, kurioje numatyta, kad savanorio veiklos tikslas – vykdyti veiklą krizių ar ekstremaliųjų situacijų metu (ne mažiau nei 10 (dešimt) savanoriškos veiklos sutarčių, sudarytų 2021 m.), arba teikė humanitarinės ar kitas su krizių ar ekstremaliųjų situacijų valdymu susijusias pagalbos paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams pagal jų pateiktus prašymus pareiškėjui, jei pareiškėjas teikia paraišką dėl NVO galimybių dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas stiprinimo;

2. pareiškėjas turi atitikti ne mažiau kaip tris kitus kriterijus:

2.1. turi ne mažiau kaip 2 metams patvirtintą strateginį veiklos planavimo dokumentą, kuriame numatytos 2021 m. veiklos ar tikslai;

2.2. nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos veiklą vykdo pasitelkdamas savanorius ir šiuo laikotarpiu yra sudaręs ne mažiau kaip 10 savanoriškos veiklos sutarčių;

2.3. nuo 2019 m. iki 2021 m. atliko išorinį veiklos ir (ar) finansinį auditą;

2.4. 2021 m. atlieka išorinį veiklos ir (ar) finansinį auditą ir turi tai patvirtinančius dokumentus (sutarties kopiją) arba paraiškoje numato išlaidas išoriniam veiklos ir (ar) finansiniam auditui atlikti;

2.5. nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos dalyvavo valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje (turi dokumento, patvirtinančio dalyvavimą, ar dokumento, nurodančio tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupės personalinę ar atstovaujamų organizacijų sudėtį kopiją) arba raštu pateikė bent penkis pasiūlymus kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų) (turi dokumento, patvirtinančio pateiktą pasiūlymą, kopiją, kurioje turi būti nurodytas pateikto pasiūlymo tikslas, teikimo data ir registracijos numeris);

2.6. nuo 2019 m. iki paraiškos pateikimo dienos įgyvendino bent 2 veiklas, bendradarbiaudamas kartu su valstybės ar savivaldybės institucijomis ar įstaigomis, NVO ar pelno siekiančiais subjektais, ir turi dokumentą, patvirtinantį tokias bendradarbiavimo veiklas (bendradarbiavimo sutartį, kurioje nurodytos planuojamos įgyvendinti veiklos ir jų įgyvendinimo laikotarpis ar partnerio raštas, patvirtinantis įgyvendintas ar planuojamas įgyvendinti veiklas ir jų įgyvendinimo datas);

2.7. yra skėtinė nacionalinė NVO, kuri vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje, ir turi tai patvirtinančius dokumentus (personalinę ar organizacinę tarybos, komiteto, komisijos ar darbo grupes sudėtį patvirtinančio rašto, įsakymo, nutarimo ar potvarkio patvirtintą kopiją arba elektroninį nuorašą);

2.8. yra skėtinės nacionalinės NVO, kuri vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje, narys.

Projektų finansavimo dydis ir įgyvendinimo laikotarpis

NVO fondo lėšomis gali būti finansuojami (kompensuojami) projektai, kuriais siekiama stiprinti NVO institucinius gebėjimus arba NVO galimybes dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas:

  • NVO instituciniams gebėjimams stiprinti skirtam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur. NVO instituciniams gebėjimams stiprinti numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 973 000 (devyni šimtai septyniasdešimt trys tūkstančiai) Eur;
  • NVO galimybėms dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas stiprinti skirtam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur. NVO galimybėms dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas stiprinti numatyta valstybės biudžeto lėšų suma – 417 000 (keturi šimtai septyniolika tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 1 390 000 (vienas milijonas trys šimtai devyniasdešimt tūkstančių) Eur.

Projektų veiklų laikotarpis – nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Tinkamos finansuoti (kompensuoti) veiklų sritys

1. NVO institucinių gebėjimų stiprinimas:

1.1. NVO darbuotojų ir savanorių gebėjimų stiprinimas, skėtinių nacionalinių NVO narių (organizacijų atstovų) gebėjimų stiprinimas;

1.2. NVO, tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas, palaikymas ar stiprinimas;

1.3. NVO veiklai skirto finansavimo šaltinių pritraukimas;

1.4. kitos veiklos, stiprinančios NVO finansinį tvarumą, įskaitant kofinansavimą (angl. co-financing) bei NVO išorinį veiklos ir (ar) finansinį auditą;

1.5. informacijos apie NVO vykdomas veiklas sklaida;

2. NVO galimybės dalyvauti valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas:

2.1. NVO darbuotojų ir savanorių gebėjimų stiprinimas, skėtinių nacionalinių NVO narių (organizacijų) atstovų gebėjimų stiprinimas;

2.2. NVO, tarpinstitucinio, tarpsektorinio ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas, palaikymas ar stiprinimas;

2.3. kitos veiklos, kuriomis prisidedama prie dalyvavimo valdant krizes ir ekstremaliąsias situacijas;

2.4. informacijos apie NVO vykdomas veiklas sklaida.

Paraiškos pateikimo būdas

Konkursui paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099 . Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. 8 658 82158, tel. 8 658 82130 (Informacinės sistemos veiklos klausimais) ir tel. 8 658 60355 ir el. paštu: justina.lukaseviciute@socmin.lt (paraiškų turinio klausimais) bei Informacinės sistemos priemonėmis.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškų atranka

Pateiktų projektų paraiškų atitikties Konkurso nuostatuose nustatytiems formaliesiems kriterijams vertinimus atliks SPPD. Paraiškų, atitikusių nustatytus kriterijus, sąrašas bus teikiamas NVO fondo tarybai ir Ministerijai, kurie įvertinę pateiktus projektus priima galutinį sprendimą dėl projektų finansavimo.

Projekto įgyvendinimo sutartis tarp pareiškėjo ir Ministerijos laikoma sudaryta nuo to momento, kai Ministerijos kancleris patvirtina skiriamą finansavimą pareiškėjui. Ministerijos kancleriui nepatvirtinus prašomo finansavimo, projekto įgyvendinimo sutartis laikoma nesudaryta.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos