Skelbiami 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos finansavimo konkursai (iki: 2021 lapkričio 09)

Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmojo 2022 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapo konkursus. Paraiškos priimamos 26 kultūros programų ir jų veiklų bei 10 meno sričių, o taip pat Tolygios kultūrinės raidos prioritetų konkursams. Paraiškos elektroniniu būdu priimamos iki lapkričio 9 d. (imtinai). 

Paraiškos forma

Šiemet buvo atnaujinta paraiškos forma, atsirado keletas naujų grafų, todėl paraiškų rengėjus kviečiame paraiškos formą pildyti atidžiai, atsižvelgiant į pakeitimus. 

Numatytos projekto veiklos ir pamatuojami jų rezultatai, suteikto finansavimo atveju bus perkelti į finansavimo sutartį, todėl dar teikiant paraiškas raginame veiklas planuoti atsakingai ir numatyti apčiuopiamus, pamatuojamus jų rezultatus. 

Taip pat keičiasi etapinių projektų planavimo ir įgyvendinimo tvarka. Nuo šiol, rengiant paraiškas didelės apimties, metų sandūroje vykstantiems ar itin sudėtingiems projektams, kuriems įgyvendinti būtinas ilgesnis nei vienerių kalendorinių metų periodas, t. y. veiklas būtina išdėstyti per 2-3 metus, visus etapus ir jiems reikalingą finansavimą reikės nurodyti paraiškoje. Šie paraiškos aspektai bus papildomai vertinami ir ekspertų, ir Lietuvos kultūros tarybos narių. Suteikus finansavimą, finansavimo etapams priskirtos sumos bus perkialiamos ir į finansavimo sutartis. 

Visos paraiškos priimamos tik elektroniniu būdu. Didžiosios dalies kultūros programų ir visų meno sričių bei Tolygios kultūrinės raidos paraiškos priimamos per Lietuvos kultūros tarybos elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS). O strateginio finansavimo programų paraiškos priimamos elektroniniu paštu. 

Rengiant paraiškas rekomenduojama susipažinti su atnaujinta „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“ redakcija, atidžiai įsigilinti į kultūros programų ir meno sričių finansavimo sąlygas ir prioritetų bei kriterijų balų aprašus ir kilus klausimams kreiptis į Lietuvos kultūros tarybos sričių ir programų kuratorius

Be to, rengiant paraiškas primygtinai rekomenduojama atsižvelgti į pandeminę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje ir projektų veiklas ir jų formas rinktis ir planuoti taip, kad numatytas kultūros ir meno iniciatyvas būtų galima įgyvendinti net ir atsiradus naujiems apribojimams, arba planuoti alternatyvius projektų įgyvendinimo scenarijus ir juos pristatyti paraiškose. 

Kultūros programos

Atnaujintos kultūros programos Menas žmogaus gerovei finansavimo sąlygos. Šios finansavimo programos tikslas – skatinti kultūros ir meno prieinamumą visuomenės grupėms, patiriančioms socialinę ir kultūrinę atskirtį, siekiant teigiamo meno poveikio žmogaus asmeninei gerovei ir sveikatai. Siekiant užtikrinti veiklų tęstinumą ir reguliarumą pasirinktai visuomenės grupei, šios programos lėšomis bus finansuojami tik tęstiniai projektai, kurie bus įgyvendinami 2022–2024 m. laikotarpiu. 

Atnaujinta ir programos „Ugdymas kultūra“ veikla „Kultūros edukacija“. Nuo šiol ji koncentruosis ties konkrečia amžiaus grupe ir sieks skatinti jaunimo po mokyklos baigimo aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius ir prisidėti prie kokybiško švietimo ugdant kultūrines ir kūrybiškumo šios jaunimo grupės kompetencijas. 

Programos Kvalifikacijos kėlimas lėšomis nuo šiol bus finansuojami ir projektai didinantys kultūros ir meno kūrėjų ir kultūros ir meno organizacijų žinias apie sutelktinių finansavimo platformų suteikiamas galimybes pritraukti lėšas savo veiklai.

Nuo kitų metų atsisakoma „Menininkų rezidencijų Lietuvoje“ programos, kuri pasiekė savo tikslus. Įkūrus Lietuvos kultūros tarybą, pirmaisiais finansavimo metais (2014 m.) meno rezidencijų veiklas įgyvendino 9 įstaigos. 2015–2018 m. įsteigus „Menininkų rezidencijų Lietuvoje“ programą įstaigų vykdžiusių meno rezidencijų veiklą skaičius išaugo iki 25. Patebėta, kad 2019–2021 m. meno rezidencijų veikla vis dažniau finansuojama kitose kultūros programose, o tokias veiklas įgyvendinančių organizacijų skaičius išaugo iki 42. Tad vietoje nedidelės apimties finansavimo programos, nuspręsta menininkų rezidencijas Lietuvoje finansuoti kaip vieną iš veiklų kultūros programose ir meno srityse (tam meno sričių finansuojamų veiklų sąrašas papildytas meistriškumo ugdymu ir edukacija) taip suteikiant projektų vykdytojams teisę ir galimybes apsispręsti kaip ir kokius menininkų rezidencijų projektus įgyvendinti. Menininkų rezidencijas dažnai organizuoja strateginio finansavimo programų lėšomis finansuojamų organizacijos, šią veiklą į savo prioritetus yra įsitraukę ir dalis Regioninių kultūros tarybų. 

Norėtume atkreipti planuojančiųjų teikti paraiškas atstovavimui Lietuvai 18-oje Venecijos architektūros bienalėje dėmesį į tai, kad šiais metais paraiškų teikimui numatytas ilgesnis nei įprastai paraiškų teikimo terminas. Ne mažesnę nei 3 metų architektūros ar šiuolaikinio meno projektų įgyvendinimo ir ekspozicijų rengimo patirtį Lietuvoje ar užsienio valstybėse turinčių organizacijų paraiškos bus priimamos iki gruodžio 7 d. (imtinai). 

Projektų įgyvendinimas

Siekiant efektyvesnio valstybės lėšų kultūros projektams finansuoti panaudojimo, nuo kitų metų trumpėja dalinio finansavimo sutarčių pasirašymo terminas. Nuo šiol, gavus finansavimą, sutartį Lietuvos kultūros tarybai reiks pateikti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų. 

Taip pat primename, kad siekiant informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų panaudojimą kultūros ir meno projektų finansavimui visoje projekto reklaminėje ir informacinėje medžiagoje turi būti naudojamas aiškiai matomas Lietuvos kultūros tarybos logotipas su prierašu „Projektą finansuoja“. Būtent ši formuluotė – projektą finansuoja (ne remia, ne projekto partneris, ne iš dalies finansuoja ar kt.) turi būti naudojama visoje projektą pristatančioje medžiagoje. 

Planuojantieji leisti leidinius ar kitus leidybinius projektus, kuriuose numatomas pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia (leidinys, informacija apie projektą ar pan.), turėtų atkreipti dėmesį, kad parengiant šią medžiagą Brailio raštu turi būti užtikrintas standarto ISO 17049:2013 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų taikymas“ ir jo nacionalinio priedo „Brailio rašto naudojimas Lietuvoje“ (literatūrinio Brailio, matematikos, fizikos, chemijos, kompiuterinio Brailio, muzikinio Brailio, šachmatų bei šaškių Brailio raštu užrašomi ženklai) taikymas.

Daugiau informacija pareiškėjams

Nuo kitų metų visi pareiškėjai, teikiantys paraiškas per Lietuvos kultūros tarybos elektroninę kultūros ir meno projektų valdymo sistemą (LKTIS) po Lietuvos kultūros tarybos finansavimo sprendimų paskelbimo savo paskyrose iš karto galės susipažinti su pateiktų paraiškų vertinimo balais ir konsoliduotu ekspertų darbo grupės komentaru dėl paraiškos vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų bei jiems skirtų balų pagrindimo, tam nebereikės teikti atskiro prašymo. 

Įgyvendindama nuo pat įstaigos įkūrimo deklaruotą atvirumo principą Lietuvos kultūros taryba nuo kitų metų viešai skelbs ne tik paraiškas vertinančių kultūros ir meno ekspertų duomenų bazę, bet ir personalines konkrečių darbo grupių sudėtis. Remiantis apibendrinta užsienio šalių kultūros ir meno tarybų patirtimi ir praktika, ekspertų darbo grupės bus viešinamos praėjus trims mėnesiams po finansavimo rezultatų paskelbimo

Atsižvelgiant į pavasarį Lietuvos kultūros tarybos vykdytos grįžtamojo ryšio apklausos metu kultūros ir meno bendruomenės atstovų išsakytus pageidavimus, netrukus Lietuvos kultūros tarybos interneto svetainėje www.ltkt.lt pradės veikti stipendijų, tolygios raidos ir projektų finansavimo kalendoriai, kuriuose bus galima stebėti ir sekti paraiškų vertinimo etapus, matyti, kada planuojami finansavimo konkursų rezultatai. 

Visos 2022 m. Lietuvos kultūros tarybos finansavimo naujovės kaip ir kasmet bus pristatytos „LKT seminare: 2022 m. finansavimas“. Nuotolinis renginys vyks spalio 22 d. 10 val., ir bus transliuojamas interneto svetainėje www.kulturostaryba.zoomtv.lt ir Lietuvos kultūros tarybos paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“

Aktualiausią informaciją apie Lietuvos kultūros tarybos veiklą visuomet galite rasti interneto svetainėje www.ltkt.lt, gauti naujienlaiškiu ar sekti Lietuvos kultūros tarybos paskyrose socialiniuose tinkluose. 

 

Lietuvos kultūros tarybos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos