Aktyvių piliečių fondo (APF) operatorius Lietuvoje skelbia atvirą kvietimą projektams (iki: 2021 rugsėjo 30)

Bendrieji APF programos tikslai – stiprinti pilietinę visuomenę bei įgalinti pažeidžiamas grupes. Be to, šia programa siekiama stiprinti Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių subjektų dvišalį bendradarbiavimą, taip pat skatinti regioninius mainus ir tinklaveiką, kad visa pilietinė visuomenė galėtų dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi.

APF tikslai grindžiami šiomis bendrosiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

 

Aktyvių piliečių fondo (APF) programos paramos sritys:

 Demokratija, aktyvus pilietiškumas, geras valdymas ir skaidrumas;

 Žmogaus teisių ir lygiateisiškumo užtikrinimas kovojant su visomis diskriminacijos apraiškomis (rasinės ir etninės kilmės, lyties, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lyties identiteto);

 Socialinis teisingumas ir pažeidžiamų grupių įgalinimas;

 Lyčių lygybė ir smurto lyties pagrindu prevencija;

 Aplinkosauga ir klimato kaita. 

Įgyvendinant APF programą Lietuvoje siekiama tokio poveikio:

 1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose

 2 poveikio sritis. Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija

 3 poveikio sritis. Didesnė parama žmogaus teisėms

 4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grupės

 5 poveikio sritis. Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas

 Dvišalio bendradarbiavimo poveikio sritis. Glaudesnis Programoje dalyvaujančių Lietuvos ir šalių donorių bendradarbiavimas  Regioninių pilietinės visuomenės iniciatyvų poveikio sritis. Glaudesnis regioninis (tarpvalstybinis) bendradarbiavimas pilietinės visuomenės sektoriuje 

Atsižvelgiant į pilietinės visuomenės Lietuvoje poreikius ir jai kylančius iššūkius, nustatyti tokie Lietuvai svarbūs aspektai:

 pilietinės visuomenės sektoriaus gebėjimai ir tvarumas;

 dėmesys geografiškai nutolusiems regionams ir pažeidžiamoms tikslinėms grupėms;

 tarpkultūrinė integracija, ypatingą dėmesį skiriant tautinėms mažumoms. 

 

Plačiau čia - https://apf.lt/gaires-pareiskejams/

 

APF, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

Nuorodos