LR ambasados Pekine kvietimas teikti paraiškas projektams Vietname ir Mongolijoje (iki: 2021 gegužės 05)

Lietuvos Respublikos ambasada Kinijos Liaudies Respublikoje kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti Vietnamo Socialistinėje Respublikoje ir Mongolijoje 2021 metais.

Ambasada kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo paraiškas projektams Vietnamo Socialistinėje Respublikoje ir Mongolijoje įgyvendinti šiose srityse:

1.       Moterų ir mergaičių skaitmeninių įgūdžių tobulinimas, universalių kompetencijų įgijimas vis labiau skaitmeninamo verslo srityje Vietnamo Socialistinėje Respublikoje.

2.       Lyčių lygybės skatinimas Mongolijoje – moterų įgalinimas, jų aktyvaus dalyvavimo šalies politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo procesuose skatinimas

Projektų įgyvendinimui Vietname ir Mongolijoje 2021 metais bus skiriama po 25 tūkst. eurų.

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961 redakcija) patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones. Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir Vietnamo, Mongolijos strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) Vietnamo, Mongolijos nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas minimų šalių vietos partneris. Partneris nėra būtinas, jei paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Nustatytos formos projektų paraiškas kartu su projekto sąmata ((Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos Respublikos ir Vietnamo, Mongolijos fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai elektroniniu paštu amb.cn@urm.lt. Kartu su užpildyta, pasirašyta ir nuskenuota projekto paraiška turi būti pateikti visi privalomi ir, jeigu aktualu, papildomi priedai. Vienas teikėjas gali pateikti kelias paraiškas.

Patvirtinti projektai turi būti įgyvendinti ir dalykinės bei finansinės ataskaitos turi būti pateiktos Lietuvos Respublikos ambasadai Kinijos Liaudies Respublikoje iki 2021 m. spalio 31 d.

Projektų paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 5 d. (įskaitytinai).

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, atrankos, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 3 d. nutarimu Nr. 301 ir  Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Užsienio  reikalų ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V–170.

Papildomos informacijos galima rasti https://www.orangeprojects.lt/lt/teisine-informacija arba prašome kreiptis elektroninio pašto adresu amb.cn@urm.lt.

 

Užsienio reikalų ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos