Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas 2021 m. projektų paramai (iki: 2021 balandžio 01)

Pagrindinis Lietuvių Fondo tikslas – remti projektus bei veiklą, padedančią išlaikyti lietuviškąjį paveldą ir tradicijas. Fondas pirmumą teikia naujiems, pažangiems, taip pat ilgalaikes tradicijas turintiems ir vykdomiems projektams išeivijoje. Ypatingas dėmesys skiriamas toms paramos paraiškoms, kurios numato organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, siekia bendrų tikslų bendruomenės naudai. 

Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Lietuvių Fondas remia šias sritis:

ŠVIETIMĄ

Lietuvių Fondas tiki, kad išsilavinimas užtikrins lietuvių kultūros puoselėjimą bei tęstinumą. Todėl pirmenybė teikiama tiems projektams, kurie plėtoja lituanistinį švietimą, stiprina lituanistines mokyklas, ir tiems moksliniams tyrimams, kurie padeda žinių pamatus ateinančioms kartoms.

KULTŪRĄ

Lietuvių Fondas tiki, kad lietuviška kultūra – tai mus visus vienijanti gija. Todėl pirmenybė teikiama projektams, pabrėžiantiems lietuvių kultūros gyvybingumą, sukuriantiems galimybes kultūrinei raiškai ir pritraukiantiems plačiąją visuomenę.

BENDRUOMENĘ

Lietuvių Fondas tiki, jog asmenybėms išugdyti reikia tinkamos terpės. Todėl Lietuvių Fondas pirmenybę teikia tiems projektams, kurie jungia ir gausina lietuvių bendruomenę, sukuria sąlygas bendradarbiauti tiems, kuriems svarbi lietuviška kultūra.

JAUNIMĄ

Lietuvių Fondas tiki, kad lietuviškos kultūros paveldo išsaugojimo ateitis yra jaunimo rankose. Todėl Fondas remia tuos projektus, kurie jaunųjų narių širdyse žiebtų meilę lietuvybei, lietuvių kultūrai, skiepytų bendruomeniškumo jausmą. Vienas iš svarbiausių Fondo prioritetų yra parama jaunimo organizacijoms, vasaros stovykloms, jaunimo pasirodymams ir kitiems bendrą jaunimo veiklą skatinantiems projektams.

Skiriant paramą vadovaujamasi Lietuvių Fondo pelno skirstymo gairėmis.

 

APRIBOJIMAI

LIETUVIŲ FONDAS FINANSINĖS PARAMOS NETEIKIA:

 1. Pelno siekiančioms įmonėms, organizacijoms ir asmenims (specifiniai projektai gali būti svarstomi pateikus išsamų aprašymą, nurodant, kad projektas atitinka ne pelno projekto reikalavimus, ir išsamų paaiškinimą, kaip ne pelno lėšos bus atskirtos nuo pelno siekiančio sektoriaus lėšų).
 2. JAV institucijoms/organizacijoms, neturinčioms „federal tax exempt“ ar „not-for-profit“ statuso.
 3. Vyriausybinėms institucijoms ir politinėms organizacijoms
 4. JAV įsikūrusių lietuviškų organizacijų patalpų ir pastatų remontui ar rekonstrukcijai, jei šios organizacijos nėra tų patalpų ar pastatų savininkai.
 5. Asmeninėms kelionių išlaidoms.
 6. Aprangai (pvz. sportinei uniformai, tautiniams kostiumams).
 7. Asmeninei labdarai.

PARAIŠKOS PILDYMAS

Lietuvių Fondo paramos paraiškos teikiamos elektroniniu būdu. Prieš išsiunčiant paraišką, elektroninėje sistemoje privalo būti prisegti visi reikalingi papildomi dokumentai. Šie dokumentai privalo būti lietuvių arba anglų kalba. Prie dokumentų kitomis kalbomis turi būti pridėti vertimai. Pageidaujama, tačiau nebūtina, kad paramos paraiškos būtų teikiamos lietuvių kalba.

Užbaigtą pildyti elektroninę paraišką paramos prašytojai gali pateikti bet kuriuo paros metu.

Tam, kad paraiška būtų svarstoma, ją reikia pateikti iki 2021 m. balandžio 1 d. (11:45 val.v. –  CST – Central Standard Time (US)).

Užsiregistruokite paspaudus žemiau pateiktą nuorodą, ir atidarykite elektroninę paramos prašymo anketąRekomenduojame naudoti Google Chrome naršyklę.

2021 M. LF PARAMOS PARAIŠKA

Elektroninė paraiška kartu su kitais reikiamais dokumentais turi mus pasiekti iki 2021 m.  balandžio 1 d. Prie paraiškos, nurodytoje vietoje būtina prisegti:

 1. „2021  PROJEKTO SĄMATA_ PROJECT BUDGET” formą PDF arba WORD.
 2. „2021  ŽINIASKLAIDA_MEDIA” formą PDF arba WORDTIK jeigu prašote paramos kaip  žiniasklaidos atstovas.
 3. Organizacijos 2020 metų finansinį balansą;
 4. Inkorporavimo dokumento kopiją (JAV) arba juridinio asmens įregistravimo pažymėjimą (kitose šalyse);
 5. Vėliausią organizacijos „IRS 990“ formos kopiją (JAV);
 6. IRS laiško, parodančio “Federal Tax Exempt Status”, pagal JAV federalinių mokesčių kodekso 501(c)(3) paragrafą (JAV).

Kad paramos paraišką būtų galima pateikti svarstymui, reikia paspausti „submit”. Neprikabinus visų reikiamų dokumentų, pateikti paraiškos („submit”) sistema neleis. Jei dėl techninių kliūčių negalėsite prikabinti dokumentų, iki kovo 28 d. praneškite elektroniniu paštu admin@lithfund.org.

Paraiškų, gautų po balandžio 1 d., Pelno skirstymo komisija nesvarstys.

 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS APYLINKIŲ IR APYGARDŲ DĖMESIUI!

Siekiant geriau koordinuoti paraiškų pateikimą ir finansinį atsiskaitymą už gautas lėšas, JAV LB Krašto valdyba prašo visų apygardų ir apylinkių, kurios naudojasi JAV LB TAX ID (36-3625439), nuo šiol pildyti paraiškas, prisijungiant prie JAV LB skirtos bendros paskyros JAV LB APYGARDŲ IR APYLINKIŲ PARAMOS PRAŠYMAI (norint sužinoti prisijungimą ir slaptažodį prašome kreiptis el. paštu executive.president@javlb.org arba skambinkite tel. 708-668-6214 po 2 val. p. p.). Paraiškas būtina užpildyti iki š. m.  kovo 24 d. Po kovo 24 d. užpildytos paraiškos nebus pateikiamos svarstymui. Peržiūrėjusi pateiktus apylinkių ir apygardų prašymus, Krašto valdyba pateiks juos Lietuvių Fondui.

 

SVARSTYMO EIGA

Paramos prašymo paraišką ir visą reikalaujamą dokumentaciją, pateiktą iki nustatytos datos, peržiūri LF Pelno skirstymo komisija. Svarstant gali būti pareikalauta papildomų dokumentų. Pelno skirstymo komisija, kurįa sudaro 3 nariai iš Lietuvių Fondo ir 3 iš JAV Lietuvių Bendruomenės, susitinka vieną arba du kartus per metus. Susitikimo metu peržiūrimos visos iki nustatytos datos gautos paramos prašymo paraiškos ir pateikiamos rekomendacijos jų finansavimui. Taip pat yra peržiūrimos ir patvirtinamos stipendijų rekomendacijos, kurias pateikia Stipendijų pakomisė. Skiriant paramą vadovaujamasi Lietuvių Fondo pelno skirstymo gairėmis.

 

PARAMOS PATVIRTINIMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

Pelno skirstymo komisija visas stipendijų bei paramos projektų rekomendacijas pateikia Lietuvių Fondo direktorių tarybai, kuri galutinai patvirtina kiekvieną paskirtą sumą.

Apie lėšų skirstymo rezultatus paramos prašytojai informuojami elektroniniu ar paprastu paštu. Pirmojo skirstymo rezultatai skelbiami birželio 10-17 d., antrojo (jei bus vykdomas) – gruodžio 10-17 d.

Paskirta parama išmokama tik įvykdžius projektą ir pateikus  užpildytą LF paraiškų portale prie paramos prašymo esančią formą „Projekto ataskaita”. Su ataskaita prašoma pateikti  kvitus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad lėšos buvo panaudotos pagal paskirtį. Pelno skirstymo komisijos pirmininkui patvirtinus išmokėjimą, tik tuo vardu ir adresu, kuris nurodytas prašymo paraiškoje, išrašomas ir išsiunčiamas čekis.

Lietuvių Fondas gali patenkinti tik dalį svarstomų prašymų. Kai kuriais atvejais net ir puikiems projektams parama gali būti nesuteikta todėl, kad jie nepateko į dabartinių Fondo tikslų sąrašą ar dėl finansinių išteklių stygiaus. Nesuteikta parama jokiu būdu nesiekiama sumenkinti projekto svarbos ir reikšmės.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Prašytojai, kurie pateikė paraišką internetu 2020 metais (ar ankščiau), gali užsiregistruoti naudodami tą patį vartotojo vardą bei slaptažodį ir atsispausdinti užpildytą praeitų metų anketą PDF formatu.

 

Lietuvių fondo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos