Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų (iki: 2020 gruodžio 29)

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programos „Sveikata“ kvietimas teikti paraiškas „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“. 

TIKSLAS

Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.


Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).


Atviru kvietimu „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ (toliau - kvietimas), programos operatorius siekia atrinkti ir paremti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant programos „Sveikata“ 2 rezultato.


Kvietimu bus siekiama sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę.


Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

Galimi Pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.
Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir (ar) Valstybės donorės juridiniai asmenys.
Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.
Pareiškėjas gali turėti partnerį (-ius). Projekto partnerių skaičius neribojamas.

 

TINKAMOS VEIKLOS

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

 1. naujų metodikų ir (arba) naujų pagalbos mechanizmų, ir (ar) naujų darbo modelių vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) diegimas ir taikymas projekto įgyvendinimo metu;
 2. priemonių, būtinų įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (arba) naujus pagalbos mechanizmus, ir (arba) naują darbo modelį vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių) įsigijimas;
 3. patalpų, kuriose diegiamos ir (arba) taikomos naujos metodikos, nauji pagalbos mechanizmai, nauji darbo modeliai vaikams ir (ar) jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių), paprastasis remontas;
 4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir kita, reikalingi diegiant ir (arba) taikant naujas metodikas, naujus pagalbos mechanizmus, naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir šio Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šį specialųjį projektų atitikties kriterijų (šis kriterijus yra privalomas visiems projektams) – projekto metu numatoma įdiegti ir (arba) taikyti naujas metodikas, ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės (-ių) grupės (-ių).
Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šio Programos Rezultato stebėsenos rodiklio įgyvendinimo (rodiklis privalomas):

 • Apmokytų specialistų, patvirtinančių apie sustiprintus gebėjimus atpažinti vaikų ir jaunimo patiriančio patyčias ir (arba) psichosocialines problemas, dalis.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Produkto stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):

 • Išplėtotų ir įgyvendintų iniciatyvų, skirtų vaikams ir jaunimui iš pažeidžiamų grupių, skaičius;
 • Vietinių specialistų/paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas vaikams ir (arba) jaunimui, skaičius.

Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):

 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis
 • Pasitenkinimo partneryste lygis
 • Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius
 • Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

2020 m. gruodžio 29 d. 16:00 Lietuvos laiku.
Atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt
Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos paraišką.
 
DMS naudojimosi instrukcijos: 

Bendras kvietimui skirtas biudžetas 4.000.000,00 eurų
Mažiausia ir didžiausia galima lėšų suma vienai paraiškai Galima prašyti mažiausia lėšų suma – 200 000,00 eurų.
Galima prašyti didžiausia lėšų suma – 250 000,00 eurų.
 
Finansavimo intensyvumas Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Projektų trukmė Iki 30 mėnesių

 

ATRANKOS PROCESAS

Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:

 1. Tinkamumo vertinimas;
 2. Naudos ir kokybės vertinimas;
 3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).

Paraiškoms, kurios atitiks tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus, nustatytus gairėse pareiškėjams, toliau bus atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Šiame etape pirmumas projektams bus suteikiamas, atsižvelgiant į jų indėlį siekiant Programos tikslų.
Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:

 • siūlo naujas metodikas ir (ar) naujus pagalbos mechanizmus, ir (ar) naują darbo modelį vaikams ir jaunuoliams iš pasirinktos tikslinės grupės ir tokios metodikos/pagalbos mechanizmai/darbo modeliai aiškiai prisideda prie paslaugų trūkumo pasirinktai tikslinei grupei mažinimo;
 • numato tiesioginį darbą ne tik su tiksline projekto grupe, bet ir jos aplinka (pagal poreikį tai gali būti, šeima (apimant ir išplėstinę šeimą), šeimyna, vaiko globos institucija, mokykla, vietos bendruomenė, vaiko/jaunuolio draugai).

Kiekvienos tinkamumo vertinimą praėjusios paraiškos naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausiai du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis naudos ir kokybės vertinimo kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Vertinimo kriterijai ir maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių pareiškėjams 5 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 50 balų.
Projekto tinkamumo vertinimo metu, CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

Gairės pareiškėjams
1 priedas
2 priedas
3 priedas
4 priedas
5 priedas
6 priedas
7 priedas
8 priedas
Nuoroda į teisės aktą

Kontaktai Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)
El. paštas: eeagrants@cpva.lt | Tel. +370 6631 3760 | Faks. +370 5 251 4401

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.

 

CPVA, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos