Projektų, skirtų NVO paslaugoms globėjams, įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, VVTAĮT atestuotiems asmenims, GC ir BVGN darbuotojams teikti, vaiko globai šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos 2021 m. konkursas (iki: 2020 gruodžio 06)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.1 papunktį, skelbia Projektų, skirtų nevyriausybinių organizacijų paslaugoms globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikti, vaiko globai (rūpybai) šeimoje ir įvaikinimui viešinti, atrankos 2021 metais konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos šios paslaugos: organizuojami renginiai ir seminarai, skirti globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, siekiant stiprinti arba skatinti vaiko globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą Lietuvoje, vaiko globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas, pasitelkiant tvarias priemones, teikiama metodinė pagalba, konsultacijos, organizuojamos savitarpio pagalbos grupės ir vykdomos supervizijos Tarnybos atestuotiems asmenims, globos centrų darbuotojams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, stiprinama organizuojant vaiko globą (rūpybą) dalyvaujančių institucijų specialistų kompetencija.

Konkursui numatyta skirti – 75 000 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –  5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma –  8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

 

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos iki 2020 m. gruodžio 6 d. (imtinai).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu Microsoft Word formatu ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikta .pdf formatu. Paraiška ir Nuostatų 14 punkte nurodyti dokumentai privalo būti pateikti vienu .pdf formato dokumentu. Paraiška su dokumentais gali būti pateikiama naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, kur paraiška ir kiti dokumentai būtų prieinami iki konkurso pabaigos.

Paraiškos turi būti siunčiamos vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 14 punkte nurodytais dokumentais, adresu gimk_konkursui@socmin.lt

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Teresa Roščinska (tel. 8 658 59 325, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt), jos nesant –Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja Giedrė Mikalauskienė (tel. 8 652 17 286, el. p. giedre.mikalauskiene@socmin.lt). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO DOKUMENTAI:

Čia

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos