Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams, finansavimo 2021 metais projektų atrankos konkursas (iki: 2020 lapkričio 26)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. A1-612 „Dėl Vaiko gerovės 2019–2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.3 papunktį, skelbia Projektų, skirtų Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje aukoms (liudytojams) ir jų šeimų nariams, finansavimo 2021 metais atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti projektus, kuriuos įgyvendinant bus teikiamos kompleksinės paslaugos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudytojams), ir jų šeimų nariams.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir turinčios ne mažesnę kaip 5 metų darbo, teikiant kompleksines paslaugas smurto aukoms ir jų šeimų nariams, patirtį.

Konkursui numatyta skirti – 120 000 (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Mažiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 26 d. (imtinai).

Paraiška kartu su Nuostatų 16 punkte nurodytais dokumentais turi būti pateikta per Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) valdomą informacinę paraiškų teikimo, vertinimo ir administravimo sistemą. 

Paraiškos teikimo instrukciją galite rasti čia

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU KONKURSU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė Teresa Roščinska (tel. 8 658 59325, el. p. teresa.roscinska@socmin.lt), jos nesant – Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vyresnioji patarėja Laura Purinė (tel. 8 620 14638, el. p. laura.purine@socmin.lt).

Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS SU PARAIŠKŲ TEIKIMU SUSIJUSIAIS KLAUSIMAIS

Konsultacijas pareiškėjams su paraiškų teikimo per informacinę sistemą SOPAS susijusiais klausimais teikia SPPD, tel. 8 706 68299. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

KONKURSO NUOSTATAI

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/476961920fe811ebbedbd456d2fb030d?jfwid=-wsolhbtr2

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos