NVO, vienijančių LR nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021m. atrankos konkursas (iki: 2020 lapkričio 19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, siekiant sudaryti sąlygas veikti nevyriausybinėms organizacijoms, vienijančioms Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis, kurių teisinis statusas pripažįstamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymu, ir vykdančioms veiklas, skirtas šių nevyriausybinių organizacijų narių ir jų šeimos narių bendravimui, savitarpio pagalbai plėtoti, savanorystei skatinti, istorinei atminčiai liudyti ir išsaugoti, šių organizacijų instituciniam stiprinimui, informacijos apie šių organizacijų veiklą sklaidai vykdyti, pilietiniams, kultūriniams renginiams organizuoti, informacijos ir patirties mainams, organizacijų narių įsitraukimui į visuomenės gyvenimą skatinti.

Galimi pareiškėjai – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių bent viena steigėja arba dalininkė yra valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga), įregistruoti Lietuvos Respublikoje ir iki paraiškos pateikimo dienos veikiantys ne trumpiau kaip penkerius metus nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, vienijantys Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjus ir kitus nukentėjusius nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenis.

Paraiškų priėmimas

Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2020 m. spalio 19 d. iki 2020 m. lapkričio 19 d. (imtinai).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2021 metų sausio 1 d. iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatytos datos, bet ne vėliau kaip iki 2021 metų gruodžio 31 d.

Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf formatu pateikiama el. paštu Konkursas_NVO_nepriklausomybes_gynejai@socmin.lt ne vėliau nei 2020 m. lapkričio 19 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „NVO_nepriklausomybės_gynėjai“.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

  • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 (du tūkstančiai) Eur,
  • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) Eur.

Konkursui numatyta skirti 21 000 (dvidešimt vienas tūkstantis) Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

  • iki konkurso paskelbimo datos veikia ne mažiau kaip 10 metų;
  • 2017–2019 m. yra įgyvendinę bent vieną ne mažesnės kaip 2 000 (dviejų tūkstančių) Eur vertės projektą;
  • viešai internete yra paskelbę 2018 ar 2019 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę finansinę ataskaitą ir veiklos ataskaitą ar metinį pranešimą.

Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus:

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais:

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus patarėja Vilma Karosienė (tel. 8 685 63 585, el. p. vilma.karosiene@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

 

Socialinės apsaugos ministerijos, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos