<ATNAUJINTA> Kvietimas NVO teikti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas (iki: 2020 gruodžio 31)

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-494 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės aprašo patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti subsidijų paraiškas.

Paraiškų priėmimo pradžia – 2020 m. birželio 5 d.

Kvietimas teikti paraiškas subsidijai galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

DĖMESIO! Aprašo 18.2. punkte padaryta klaida elektroninio pašto adrese. Turi būti: nvokoalicija@nisc.lt 

SVARBU. Subsidijai paraiškos teikiamos užpildant paraiškos formą Informacinėje sistemoje https://sopas.sppd.lt:8099

Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės aprašą galite atsisiųsti paspaudę ČIA.

Prieš pildant paraiškas, prašome peržiūrėti VIDEO GIDĄ

Pildymo instrukciją rasite ČIA.

 

Pagalbos priemonės tikslas – padėti socialines paslaugas teikiančioms ir Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės apraše (toliau – Aprašas) nustatytus kriterijus atitinkančioms NVO užtikrinti visuomenei teikiamų paslaugų tęstinumą, finansuojant NVO dėl COVID-19 sukeltų pasekmių patirtas neplanuotas išlaidas.

 

Galimi pareiškėjai –  NVO, kurios atitinka bent vieną kriterijų nurodytą Aprašo 9.1 arba 9.2 papunktyje ir bent vieną kriterijų nurodytą 9.3 papunktyje.

 

Galimos skirti subsidijos dydis

 NVO, kurios praėjusių metų biudžetas yra:

  • didesnis nei 1 000 Eur, bet ne daugiau nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 500 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 1 000 Eur.
  • didesnis nei 30 000 Eur, mažiausia galima skirti subsidija – 1001 Eur, didžiausia galima skirti subsidija – 5 000 Eur.
  • Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų.
  • Subsidijos panaudojimo trukmė – iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Pagalbos priemone galimos finansuoti (kompensuoti) veiklų sritys:

  • kompensuoti NVO nenumatytas, dėl COVID-19 pandemijos sukeltų priežasčių patirtas ir (ar) patiriamas, išlaidas (dezinfekciniam skysčiui, asmens apsaugos priemonėms ir kitoms su apsauga nuo COVID-19 susijusioms būtiniausioms priemonėms įsigyti);
  • padengti darbo užmokesčio priedą, kai šis priedas darbuotojui mokamas už papildomą darbą padidintos rizikos sąlygomis;
  • kompensuoti savanorių patirtas ir patiriamas išlaidas arba išlaidas savanoriškai veiklai organizuoti bei savanoriams ar darbuotojams apmokyti (pvz. mokymams, kaip saugiai teikti socialines paslaugas pandemijos metu);
  • padengti darbuotojo prastovos dalį, mokamą darbdavio lėšomis;
  • pritaikyti darbo vietą, sudarant sąlygas socialines paslaugas teikti nuotoliniu būdu.

 

Informavimas ir konsultavimas su tęstine atranka susijusiais klausimais

Pareiškėjai, teikdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su tęstine atranka susijusiais klausimais, kurias teikia SPPD tel. 8 706 68299, tel. 8706 68282.

Nepavykus susisiekti telefonu, prašome kreiptis el. p. nvosubsidijacovid@sppd.lt, atsakymą pagal galimybes pateiksime nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas.

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

 

Paraiškų atranka

Pateiktų paraiškų atitikties Apraše nustatytiems kriterijams vertinimus atliks SPPD.

Paraiškų, atitikusių nustatytus kriterijus, sąrašas bus teikiamas Ministerijos kancleriui tvirtinti.

Subsidijos naudojimo sutartis tarp pareiškėjo ir SPPD laikoma sudaryta nuo to momento, kai Ministerijos kancleris patvirtina skiriamą finansavimą pareiškėjui. Ministerijos kancleriui nepatvirtinus prašomo finansavimo, subsidijos naudojimo sutartis laikoma nesudaryta.

 

Pagalbos priemonei numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 2 000 000 Eur valstybės biudžeto lėšų. 

Kvietimas teikti paraiškas galioja iki to momento, kai pagal gautas subsidijų paraiškas bus paskirstyta visa subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šiai dienai (2020.10.05) yra paskirstyta 1 117 600,91 Eur valstybės biudžeto lėšų.

Kviečiame susipažinti su pareiškėjų, kurių subsidijų paraiškos, skirtos finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas, atitiko nustatytus kriterijus ir yra finansuotos. 

Sąrašą rasite ČIA.

 

SPPD, NVO informacijos ir paramos centro informacija

Nuorodos