Skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybės antro kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-06-11 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. TAR1-88, skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-278

Klaipėdos miško kvartalo bendruomenė

Šauni pajūrio bendruomenė 2024

130,0 16620,00

16620,00

                                                               VISO:  16620,00

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkis Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-276

Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija "Aidas"

Klausos negalia - ne kliūtis tapti stipresniais

111,0 4505,00

4505,00

2. BO-P-2024-274 Asociacija Vitės bendruomenė Bendruomeniškumo skatinimas Vitėje 107,5 16620,88 16620,88
3.  BO-P-2024-273 VšĮ "Intelekto namai" Judėk ir būk sveikas 83,0 5775,00 5775,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr.  Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR Balų vidurkis

Priežastis

1. BO-P-2024-275

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas

Jaunieji karitiečiai. Kartos.

16620,88 57,5 

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiškos sąmata nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos